Студиски програми

Актуелни студиски програми

Студиската програма ќе започне да се применува од учебната 2021/22 година

The study program will start to be apply from academic year 2021/22 

Студиската програма ќе започне да се применува од учебната 2021/22 година

Студиската програма ќе започне да се применува од учебната 2021/22 година

Поранешни студиски програми

Стручен забен техничар

 

Стручна стоматолошка сестра