Задолжителни и изборни предмети - II циклус (стручни студии по дентална медицина)

I семестар

КодПредметПредавањаСеминариСИР*Вкупно часовиЕКТС
ВЦЗПАО1Актуелности во орофацијалната регија4530301057
ВЦЗПВН2Вовед во научно-истражувачка работа4530451208
ВЦЗПОЕ3Орална епидемиологија4530451208
ВЦЗПБМ4Биоматеријали во стоматологијата4530301057
Вкупно18012015045030

II семестар

КодПредметПредавањаВежбиСИР*Вкупно часовиЕКТС
Изборен блок901359031520
ВЦЗПСТ1Стручен труд10
Вкупно901359031530
Вкупно ЕКТС60

*СИР = студиска истражувачка работа

Изборен блок 1

КодПредметПредавањаВежбиСИР*Вкупно часовиЕКТС
ВЦИБЕФ1Етиолошки фактори на ортодонтски аномалии153030755
ВЦИБФО2Фиксни ортодонтски апарати304515906
ВЦИБФА3Функционални апарати153015604
ВЦИБМО4Мобилни ортодонтски апарати303015755
Вкупно901357530020

Изборен блок 2

КодПредметПредавањаВежбиСИР*Вкупно часовиЕКТС
ВЦИБПА1Дијагноза и регенеративна терапија на пародонтопатија3045301057
ВЦИБОМ2Дијагностика и терапија на заболувањата на оралната лигавица3045301057
ВЦИБМА3Мукогингивални аномалии304515906
Вкупно901357530020

Изборен блок 3

КодПредметПредавањаВежбиСИР*Вкупно часовиЕКТС
СТИБЕН1Ендодонција304515906
СТИБСК2Современи концепти на препарација на коренските канали на забите153030755
СТИБСК3Современи концепти на реставрација на ендодонтски третирани заби153015604
СТИБММ4Материјали и медикаменти во ендодонцијата303015755
Вкупно901357530020

Изборен блок 4

КодПредметПредавањаВежбиСИР*Вкупно часовиЕКТС
ВЦИБСТ1Постапки и теретман на пациенти за изработка на тотални протези3045301057
ВЦИБКП2Комплексни протези3045301057
ВЦИБКС3Керамички системи во стоматолошка протетика304515906
Вкупно901357530020

Изборен блок 5

КодПредметПредавањаВежбиСИР*Вкупно часовиЕКТС
СТИБПИ1Парадонтолошки аспекти на имплантологијата303015755
СТИБОХ2Оралнoхируршки аспекти во имплантологијата304515906
СТИБСИ3Супраструктури на дентални импланти153015604
СТИБИУ4Дентална имплантологија во отежнати анатомски услови153030755
Вкупно901357530020

Изборен блок 6

КодПредметПредавањаВежбиСИР*Вкупно часовиЕКТС
ВЦИБДП1Згрижување на повредите на забите и потпорните ткива во детската возраст3045301057
ВЦИБДП2Превентивни мерки и тераписки процедури при заболувања на млечните заби3045301057
ВЦИБДП3Заби со незавршен раст на корен – млади трајни заби304515906
Вкупно901357530020