Задолжителни и изборни предмети

Прва година

I семестар

кодпредметПВС/СпВк.ЕКТС
ТАФ101Анатомија и физиологија на џвакален систем4500455
ТМЗ102Морфологија на заби 115600757
ТАИ103Заботехнички апарати и инструменти30060906
ТЕР104Ергономија151515454
ТХФ105Орална хистологија и физиологија30150455
 Изборен 1   453
 вкупно   34530

Понудени изборни предмети во I семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ТЕП110Медицинска етика и психологија3015453
ТИО111Исхрана и орално здравје15 030453
ТПИ112Применети информатички знаења  во стоматологијата1530453

II семестар

кодпредметПВС/СпВк.ЕКТС
ТЗМ106Технологија на заботехнички материјали 1151515455
ТМЗ107Морфологија на заби 215600757
ТФК108Технологија на фиксни протези (коронки)304515022510
ТЛП109Летна стручна пракса 1   1505
 Изборен 2   453
 вкупно   54030

Понудени изборни предмети во II семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ТОП113Основи принципи на стоматолошката практика1530453
ТБС114Биостатистика1530453
ТАЈ115Англиски јазик3015453

Втора година

III семестар

кодпредметПВС/СпВк.ЕКТС
ТФК201Технологија на фиксни протези (мостови)304515022510
ТЗМ202Технологија на заботехнички материјали 2151530606
ТОР203Ортодонција 1153015606
ТРД204Реконструктивни дентални процедури301515605
 Изборен 3   453
 вкупно   45030

Понудени изборни предмети во III семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ТСР209Стоматолошка ренгенологија1530453
ТОХ210Орална хигиена1530453
ТПЗ211Превентива на орални заболувања1530453

IV семестар

кодпредметПВС/СпВк.ЕКТС
ТМП205Технологија на мобилни протези (парцијална протеза)304515022510
ТОР206Ортодонција 2304515907
ТПО207Пародонтологија и орална медицина301515605
ТЛП208Летна стручна пракса 2   1505
 Изборен 4   453
 вкупно   57030

Понудени изборни предмети во IV семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ТОК212Оклузија1530453
ТГР213Геронтостоматологија1530453
ТМС214Менаџмент во стоматологијата15 030453

Трета година

V семестар

кодпредметПВС/СпВк.ЕКТС
ТМТ301Технологија на мобилни протези (тотална протеза)304515022510
ТСП302Скелетирана парцијална протеза 1153045905
ТСК303Стоматолошка керамика 11530601056
ТБЏ304Биомеханика на џвакален систем3000303
ТИП305Имплантологија15150303
 Изборен 5   453
 вкупно   52530

Понудени изборни предмети во V семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ТТП313Технички постапки за терапија на бруксизам и виличен зглоб15 030303
ТСГ314Стоматолошки грешки и одговорност на здравствените работници1530303
ТЗП315Унапредување на орално здравје15 030303

VI семестар

кодпредметПВС/СпВк.ЕКТС
ТСП306Скелетирана парцијална протеза 203045753
ТСК307Стоматолошка керамика 203060904
ТПЕ308Протетичка естетика1515303
ТВР309Вилично лицева реконструкти-вна протетика1515303
ТКК310Високи технологии во стомат. протетика САD/CAM15 015303
ТЛП311Летна стручна пракса 3   1505
 Изборен 6   453
ТДР312Дипломска работа    6
 вкупно   45030

Понудени изборни предмети во VI семестар

кодизборен предметПВСВк.ЕКТС
ТИП316Избор и постава на артифициелни заби за мобилни надоместоци15 030453
ТОХ317Ортодонтско-хируршки третман на краниофациални деформитети15 030453
ТДТ318Дентална трауматологија1530453

ЛЕГЕНДА:

  • П=предавања (теоретска настава);
  • В=вежби (лабораториски  или клинички);
  • С=семинари (работа со група од 30 студенти, разработка на определена тема);
  • Сп=Стручна пракса;
  • Вк=вкупно часови