Задолжителни и изборни предмети

Прва година

I семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХПЕ101Медицинска психологија со медицинска етика30 30 607
ХДМ102Анатомија со дентална морфологија4545  908
ХБФ103Орална биохемија и физиoлогија6030  908
ХЕР104Ергономија3015  454
Изборен предмет453
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во I семестар33030

Понудени изборни предмети во I семестар

КодИзборни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХЗА109Заботехнички апарати и инструменти30 15 453
ХСМ110Стоматолошки материјали15 30 453
ХИО111Исхрана и орално здравје  15 30 453

II семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХХЕ105Орална хистологија и ембриологија45 45 908
ХМИ106Орална микробиoлогија и имунологија45 45 908
ХОХ107Основи на орална хигиена30 60 908
ХМД108Медицинска документација во стоматологијата15 30 453
ХСЗ115Спорт и здравје0 30 300
Изборен предмет 2453
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во II семестар36030

Понудени изборни предмети во II семестар

КодИзборни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХОП112Основни принципи на стоматолошката практика15 30 453
ХБС113Биостатистика15 30 453
ХАЈ114Англиски јазик30 15 453

Втора година

III семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХОХ201   Клиничка орална хигиена15  1201358
ХСФ202Стоматолошка фармакологија301560 1058
ХПС203Превентивна стоматологија301560 1058
ХЗЗ204Забоздравство во заедницата30 15 453
Изборен предмет 3453
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во III семестар43530

Понудени изборни предмети во III семестар

КодИзборни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХПИ209Контрола на преносливи инфекции во стоматологијата15 30 453
ХПП210Пациенти со посебни потреби15 30 453
ХИЗ211Применети информатички знаења во стоматологијата15 30 453

IV семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХИМ205Интерна медицина со нега на болен3015 45907
ХОМ206Орална патологија и медицина3015 45907
ХПП207Пародонтологија3015 45907
ХМП208Мобилна стоматолошка протетика3015 30756
Изборен предмет 4453
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во IV семестар39030

Понудени изборни предмети во IV семестар

КодИзборни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХПР212Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции15 30 453
ХМС213Менаџмент во стоматологијата15 30 453
ХГС214Геронтостоматологија15 30 453

Трета година

V семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХФП301Фиксна стоматолошка протетика3015 15605
ХДП302Дентална патологија3015 45907
ХДС303Детска стоматологија3015 45907
ХФИ304Орални фокални инфекции30      15 453
ХФТ305Физикална терапија во стоматологијата3015 15605
Изборен предмет 5453
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во V семестар39030

Понудени изборни предмети во V семестар

КодИзборни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХУС309Ургентни состојби во стoматологијата15 30 453
ХУЗ310Унапредување на оралното здравје15 30 453
ХСГ311Стоматолошки грешки и одговорност на здравствените работници15 30 453

VI семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХОР306Ортодонција3015 45907
ХОХ307Орална хирургија3015 45907
ХМХ308Максилофацијална хирургија3015 45907
ХНИ309Вовед во научно истражување и дипломска работа15  60756
Изборен предмет 6
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во VI семестар39030

Понудени изборни предмети во VI семестар

КодИзборни предметиПВСПРВкупно часовиЕКТС
ХДТ312Дентална трауматологија15 30 453
ХДИ313Дентална имплантологија15 30 453
ХСР314Стоматолошка ренгенологија15 30 453

Легенда:

  • П – предавања;
  • В – вежби;
  • С – семинари;
  • Пр – пракса