Задолжителни предмети

Прва година

I семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДМХ101Медицинска хемија1515 303
ДБХ102Биохемија4530 757
ДБЛ103Биологија4530 756
ДБФ104Биофизика1515 303
ДАН105Анатомија 13045 757
ДМЕ106Медицинска етика и психологија30  302  
ДСЗ107Спорт и здравје030 302
 вкупно180165 34530

II семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДХЕ108Хистологија и ембриологија453010857
ДАН109Анатомија 24545 908
ДФЗ110Физиологија 14545 908
ДСМ111Стоматолошки  материјали 115 15302
ДAМ112Дентална антомија и  морфологија1530 453
 Изборен 115 15302
 ВКУПНО1801504037030

Втора година

III семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДФЗ201Физиологија 2453010857
ДМБ202Микробиологија и имунологија6030 907
ДПМ203Претклиничка мобилна протетика1545 604
ДОБ204Орална биохемија и физиологија3015 453
ДЕР205Ергономија151515453
ДОП206Општа патологија301510554
 Изборен 215 15302
 вкупно2101505041030

IV семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДПФ207Патолошка физиологија451515756
ДПТ208Патолошки основи на болестите4515 605
ДПМ203Претклиничка мобилна протетика1545 604
ДФМ209Фармакологија4515 605
ДОХ210Орална хигиена1530 453
ДБС211Биостатистика1530 453  
ДЕП212Епидемиологија1515 302
 Изборен 315 15302
 вкупно2101653040530

Трета година

V семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДИМ301Интерна медицина6045 1059
ДОР302Оториноларингологија3030 604
ДПД303Педијатрија151515453
ДПФ304Претклиничка фиксна протетика1545 604
ДКР305Основи на клиничка радиологија1515 302
ДИФ306Инфектологија151515453
  ДСМ307Стоматолошки материјали 230 15453
 Изборен 415 15302
 вкупно1951656042030

VI семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДХГ308Општа хирургија4530 755
ДПС309Превентивна стоматологија3030 604
ДПК310Претклиничка кариологија3045 756
ДПФ304Претклиничка фиксна протетика154510705
ДАС311Анестезија и седација151515453
ДДВ312Дерматовенерологија1530 453
ДНР313Неврологија1515 302
 Изборен 515 15302
 вкупно1802104043030

Четврта година

VII семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДОМ401Орална медицина и патологија3030 604
ДОР402 Oрална хирургија 13030 604
ДКМ403Клиничка мобилна протетика154515755
ДКК404Клиничка кариологија и реставративна стоматологија1560 755
ДСР405Стоматолошка рендгенологија301515604
ДЗЗ406Забоздравство во заедницата30 15453
ДУР407Ургентни состојби и ризични пациенти во дент. пракса30 15453
 Изборен 615 15302
 вкупно1951807545030

VIII семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДОМ401Орална медицина и патологија3030 604
ДОР402Орална хирургија 11545 604
ДКМ403Клиничка мобилна протетика1545 604
ДКК404Клиничка кариологија и реставративна стоматологија1545 604
  ДОП408Основи на пародонтологија1530 453
ДДС409Детска стоматологија 13045 755
ДПЕ410Претклиничка ендодонција3045 756
 вкупно150285 43530

Петта година

IX семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДКФ501Клиничка фиксна протетика1560 755
ДКЕ502Клиничка ендодонција1560 755
ДОЦ503Ортодонција4530 755
ДОР504Орална хирургија 21530 453
ДКП505Клиничка  пародонтологија3030 604
ДДС506Детска стоматологија 23030 604
ДГЛ507Гнатологија15 15302
 Изборен 715 15302
 вкупно1802403045030

X семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДКФ501Клиничка фиксна протетика1545 604
ДКЕ502Клиничка ендодонција1545 604
ДОЦ503Ортодонција3030 604
ДОР504Орална хирургија 21545 604
ДКП505Клиничка  пародонтологија1545 604
ДДС506Детска стоматологија 21545 604
ДМФ508Максилофацијална хирургија3030 604
 Изборен 815 15302
 вкупно1502851545030

Шеста година

XI семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДКП601Клиничка пракса 1 – детска стоматологија (5 ЕКТС) – ортодонција (5 ЕКТС)15240 25510
ДМФ508Максилофацијална хирургија3030 604
ДСМ602Судска медицина и форензична стоматологија3015 453
ДСЗ603Стоматолошки здравствени системи15 15302
ДДИ604Дентална имплантологија303015755
ДВИ605Вовед во научно истражувачка работа15 15302
 Изборен 915 15302
 Изборен 1015 15302
 вкупно1653157555530

XII семестар

кодпредметпредавањавежбисеминаривкупно часовиЕКТС
ДКП606Клиничка пракса 2 – пародонтологија и орална медицина (5 ЕКТС) – протетика (5 ЕКТС) – орална хирургија (5 ЕКТС) – ендодонција и реставративна стоматологија (5 ЕКТС) 30480 51020
ДДР607Дипломска работа   15010
 вкупно30480 66030

ЛЕГЕНДА: П=предавања (теоретска настава); В=вежби (лабораториски  или клинички); С=семинари (работа со група од 30 студенти, разработка на определена тема) ; Вк=вкупно часови

Клиничка пракса 1: детска стоматологија 8 часа предавања + 120 часа вежби;  ортодонција 7 часа предавања+ 120 часа вежби (коплетно санирање на забалото кај два пациенти во детска возраст)

Клиничка пракса 2: пародонтологија и орална медицина 8 часа предавања+ 120 часа вежби; протетика 7 часа предавања+ 120 часа; орална хирургија 8 часа предавања и 120 часа вежби; ендодонција и реставративна стоматологија  7 часа предавња и 120 часа вежби (комплетно санирање на забалото кај три возрасни пациенти)