ПРАКТИЧНА НАСТАВА – VI семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат:

Англиски јазик 2 3210-16

Анестезија и седација 3211-16

Дерматовенерологија 3209-16

Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1 3212-16

Општа хирургија 3208-16

Офталмологија 3213-16

Претклиничка фиксна протетика 3105-16


Изборни предмети :


Психијатрија

Основи на науно истражувачка работа

Гинекологија


Студенти кои го слушаат предметот два или повеќепати:

Анестезија и седација 3211-16

Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1 3212-16

Офталмологија 3213-16

Претклиничка фиксна протетика 3105-16

Општа хирургија 3208-16 (стара програма)