ГРУПИ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

I семестар

Групи на запишани студенти во I семестар
Список на студенти кои повторно го запишале предметот медицинска хемија
Список на студенти кои повторно го запишале предметот биохемија
Список на студенти кои повторно го запишале предметот биологија
Список на студенти кои повторно го запишале предметот биофизика
Список на студенти кои повторно го запишале предметот анатомија 1
Список на студенти кои повторно го запишале предметот медицинска етика и психологија

III семестар

Групи за предметот орална биохемија
Групи за предметот претклиничка мобилна протетика (ТП)
Список на студенти кои го запишале предметот физиологија 2
Список на студенти кои го запишале предметот микробиологија и имунологија
Список на студенти кои го запишале предметот општа патологија
Список на студенти кои го запишале предметот ергономија
Список на студенти кои го запишале предметот социјална медицина (изборен)
Список на студенти кои го запишале предметот здравствена екологија (изборен)

V семестар

Групи за предметот претклиничка кариологија
Групи за предметот претклиничка фиксна протетика
Групи за предметот интерна медицина
Групи за предметот педијатрија
Список на студенти кои го запишале предметот инфектологија
Список на студенти кои го запишале предметот оториноларингологија
Список на студенти кои го запишале предметот основи на клиничка радиологија

VII семестар

Список на студенти кои го запишале предметот стоматолошка рендгенологија
Список на студенти кои го запишале предметот судска медицина
Список на студенти кои го запишале предметот стоматолошка фармакологија (изборен)
Групи за предметот орална медицина и патологија
Групи за предметот клиничка мобилна протетика – тотална протеза
Групи за предметот клиничка кариологија и реставративна стоматологија 2
Групи за предметот детска и превентивна стоматологија
Групи за предметот претклиничка орална хирургија

IX семестар

Групи за предметот основи на пародонтологија
Групи за предметот орална хирургија
Групи за предметот клиничка ендодонција
Групи за предметот клиничка фиксна протетика
Групи за предметот детска и превентивна стоматологија
Список на студенти кои го запишале предметот гнатологија
Список на студенти кои го запишале предметот фокалоза (изборен)
Список на студенти кои го запишале предметот дентална естетика (изборен)
Список на студенти кои го запишале предметот болни состојби во орофацијалната регија (изборен)
Список на студенти кои го запишале предметот геронтостоматологија (изборен)

XI семестар

Групи за предметот дентална имплантологија
Групи за предметот клиничка пародонтологија
Групи за предметот максилофацијална хирургија
Групи за предметот ортодонција
Групи за предметот клиничка пракса – реставративна стоматологија
Список на студенти кои го запишале предметот клиничка пракса + ментори
Список на студенти кои го запишале предметот забоздравство во заедницата
Список на студенти кои го запишале предметот менаџмент во стоматологијата

IX семестар – стара програма

Список на студенти кои го запишале предметот клиничка пародонтологија 1
Список на студенти кои го запишале предметот максилофацијална хирургија 1
Список на студенти кои го запишале предметот орална хирургија 2
Список на студенти кои го запишале предметот клиничка фиксна протетика 1
Список на студенти кои го запишале предметот клиничка ендодонција 1