Задолжителни и изборни предмети

I семестар

код Задолжителни предмети Теорија Пракса Вкупно Часови ЕКТС
ДСЗТ 1101 Анатомија и физиологија на џвакален систем 45 0 45 3+0 5
ДСЗТ 1102 Морфологија на заби 1 15 60 75 1+4 7
ДСЗТ 1103 Заботехнички апарати и инструменти 30 15 45 2+1 5
                  вкупно 90 75 165 17
ДСЗТ ИБ 1 Изборен блок 1 13

Вкупно

30

 

Изборен блок 1

I семестар

Код Изборни предмети теорија пракса вкупно часови ЕКТС
ДСЗТ 1201 Медицинска психологија со медицинска етика 30 0 30 2+0 3
ДСЗТ 1202 Англиски јазик 30 0 30 2+0 3
ДСЗТ 1203 Пародонтологија 30 15 45 2+1 5
ДСЗТ 1204 Реконструктивни дентални процедури 30 15 45 2+1 5

 

 

II семестар

Код Задолжителни предмети теорија пракса вкупно часови ЕКТС
ДСЗТ 1104 Технологија на заботехнички материјали 1 30 0 30 2+0 3
ДСЗТ 1105 Морфологија на заби 2 15 60 75 1+4 7
ДСЗТ 1106 Технологија на фиксни протези (коронки) 30 210 240 2+14 14
                Вкупно 85 270 345 24
ДСЗТ ИБ 2 Изборен блок 2 6

                Вкупно

30

 

 

 

 Изборен блок 2                                                                                                    

II семестар

Код Изборни предмети теорија пракса вкупно часови ЕКТС
ДСЗТ 1205 Ергономија 30 0 30 1+0 3
ДСЗТ 1206 Превентива на орални заболувања 30 0 30 1+0 3
ДСЗТ 1207 Орална физиологија 15 15 30 1+1 3

 

 

II ГОДИНА

III семестар

Код Задолжителни предмети Теорија Пракса Вкупно Часови ЕКТС
ДСЗТ 2101 Технологија на фиксни протези (мостови) 30 210 240 2+14 14
ДСЗТ 2102 Технологија на заботехнички материјали II 15 30 45 1+2 5
ДСЗТ 2103 Ортодонција I 15 30 45 1+2 5
                       Вкупно 60 270 330 24
ДСЗТ ИБ 3 Изборен блок 3 6

                      Вкупно

30

 

 

Изборен блок 3

 

III семестар

Код Изборни предмети Теорија Пракса Вкупно Часови ЕКТС
ДСЗТ 2201 Орална  хигиена 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 2202 Менаџмент во стоматологијата 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 2203 Стоматолошка рентгенологија 15 15 30 1+1 3

 

 

 

IV семестар

Код Задолжителни предмети Теорија Пракса Вкупно Часови ЕКТС
ДСЗТ 2104 Биомеханика на џвакален систем 30  0 30 2+0 3
ДСЗТ 2105 Ортодонција 2 30  45 75 2+3 7
ДСЗТ 2106 Технологија на мобилни протези (парцијална  протеза) 30 210 240 2+14 14
                           Вкупно 90 250 345 24
ДСЗТ ИБ 4 Изборен блок 4 6

                         Вкупно

20

 

Изборен блок 4

IV семестар

Код Изборни предмети Теорија Пракса Вкупно Часови ЕКТС
ДСЗТ 2204 Дентална имплантологија 15 15 0 1+1 3
ДСЗТ 2205 Ургентни состојби 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 2206 Медицинска информатика 15 15 30 1+1 3

 

 

III ГОДИНА

V семестар

Код Задолжителни предмети Теорија Пракса Вкупно Часови ЕКТС
ДСЗТ 3101 Технологија на мобилни протези (тотална протеза) 30 210 240 2+14 14
ДСЗТ 3102 Скелетирана парцијална протеза 1 15 30 45 1+2 5
ДСЗТ 3103 Стоматолошка керамика 1 15 30 45 1+2 5
                             Вкупно 60 270 330 24
ДСЗТ ИБ 5 Изборен блок 5 6

                             Вкупно

30

 

 

 

 

Изборен блок 5

V семестар

Код Изборни предмети Теорија Пракса Вкупно Часови ЕКТС
ДСЗТ 3201 Протетичка естетика 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 3202 Вилично лицева реконструктивна протетика 15 15 30 1+1 3
ДСЗТ 3203 Геронтостоматологија 30 0 30 2+0 3

 

VI семестар

Код Задолжителни предмети Теорија Пракса Вкупно Часови ЕКТС
ДСЗТ 3104 Професионална практика 0 210 210 0+12 12
ДСЗТ 3105 Скелектирана парцијална протеза 2 0 60 60 0+4 6
ДСЗТ 3106 Стоматолошка керамика 2 0 60 60 0+4 6
ДСЗТ 3107 Дипломска работа 0 6

Вкупно

30