E-library

Акрилати: наши експерименти и искуства со нив Категорија Mагистерски труд Автор: Ѓеровски Бобан Преземи
Еволуција на методи на рана детекција на оралните премалигни и... Категорија Докторска дисертација Автор: НИКОЛОВСКИ БРУНО Преземи
ПРОТЕТИЧКИ АДЈУВАНТЕН КЛИНИЧКИ ПРИСТАП НА CEPHALEA ОД ОРОФАЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО Категорија Докторска дисертација Автор: Генц Демјаха Преземи
ЕВАЛУАЦИЈА НА ОРАЛНИОТ СТАТУС КАЈ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИЈАЛИЗА СО И... Категорија Mагистерски труд Автор: Марија Младеновска Преземи
ПРОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ ОД ПРИМЕНА НА ВИТАМИНОТ Д И КАЛЦИУМОТ... Категорија Mагистерски труд Автор: Слободан Георгиев Преземи
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ДИМЕНЗИИТЕ НА ЗАБНИТЕ КОРОНКИ КАЈ ИНДИВИДУИ СО... Категорија Mагистерски труд Автор: Златко Самојловски Преземи
ЕМАЈЛОВАТА ПОВРШИНА ПОСЛЕ ДЕБОНДИРАЊЕ НА ОРТОДОНТСКИ БРЕКЕТИ – In vitro... Категорија Mагистерски труд Автор: Оливера Србиновска Преземи
ПРОЦЕНА НА КРАНИОФАЦИЈАЛНИТЕ И ДЕНТОАЛВЕОЛАРНИ СТРУКТУРИ КАЈ ИНДИВИДУИ СО РАЗЛИЧЕН... Категорија Докторска дисертација Автор: Марија Манева Ристовска Преземи
ЕВАЛУАЦИЈА НА СКЕЛЕТНИ И МЕКОТКИВНИ ФАЦИЈАЛНИ ВАРИЈАЦИИ KAJ ИСПИТАНИЦИ СО... Категорија Докторска дисертација Автор: СНЕЖАНА ДИМИТРОСКА Преземи
КОМПАРАЦИЈА НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА ВИТАЛНА ПУЛПОТОМИЈА КАЈ МЛЕЧНИ ЗАБИ Категорија Mагистерски труд Автор: Јасна Симоновска Преземи
Проценка на информираноста и потребата за едукација за трауматска повреда... Категорија Mагистерски труд Автор: Емилија Костадиновска Преземи
Орална халитоза-показател на оралното здравје Категорија Mагистерски труд Автор: Доковска Христи Преземи
Улогата на масло од канабис во терапија на оралниот мукозит Категорија Mагистерски труд Автор: Младеновски Марко Преземи
Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна... Категорија Mагистерски труд Автор: Алексовска Ѓорѓиевска Александра Преземи
ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА ПРОЦЕНА НА ПОТРЕБАТА ОД... Категорија Докторска дисертација Автор: АНА РАДЕСКА-ПАНОВСКА Преземи
Пародонтологија – СЗТ Категорија Учебник Автор: Ивановски Ќиро, Пандилова Маја, Пешевска Снежана, Еленчевски Сашо, Коруноска С. Весна Преземи
Дентални материјали – заботехнички и клинички Категорија Учебник Автор: Ковачевска Гордана, Мијоска Анета Преземи
КОМПАРАТИВНА КЛИНИЧКА АНАЛИЗА НА ДВЕ ХИРУРШКИ ТЕХНИКИ ВО ТРЕТМАНОТ НА... Категорија Докторска дисертација Автор: Мирсад Шкрета Преземи
ПРОЦЕНА НА ВНАТРЕШНО НАЛЕГНУВАЊЕ И МАРГИНАЛНА ДИСКРЕПАНЦА КАЈ ЦЕЛОСНО КЕРАМИЧКИ... Категорија Докторска дисертација Автор: Катерина Василева Гешоска Преземи
APLIKACIJA NAGS TRI PLAQUE GEL VO DETEKCIJA NA DENTALNIOT PLAK Категорија Mагистерски труд Автор: Лидија Веловска Преземи
ДИГИТАЛНА ЕВАЛВАЦИЈА СО T-Scan III System ПРИ ОКЛУЗИЈА И АРТИКУЛАЦИЈА... Категорија Докторска дисертација Автор: Весна Трпевска Преземи
Проценка на денталното здравје на 12 годишни деца во Тетово,... Категорија Mагистерски труд Автор: Димитриевски Денис Преземи
Третман на ортодонтските неправилности со два вида на адхезиви Категорија Докторска дисертација Автор: Газменд Јусуфи Преземи
ЕФЕКТOТ ОД УПОТРЕБАТА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ЦЕМЕНТИ И НАДГРАДБЕНИ СИСТЕМИ... Категорија Докторска дисертација Автор: Весна Јуруковска Шотаровска Преземи
ИНДИВИДУАЛНО ДИЗАЈНИРАНИ НОЌНИ ПРОТЕЗИ ПРИ ЕСТЕТСКО – ФУНКЦИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА... Категорија Докторска дисертација Автор: Будима Пејковска Шахпаска Преземи
Проценка на велофарингеалниот сгинктер и неговата улога во говорот кај... Категорија Докторска дисертација Автор: Татјана Георгиевска Јанческа Преземи
Детекција и типизација на хуман папилома вирусот (ХПВ) кај оралните... Категорија Докторска дисертација Автор: Зендели-Беџети Линдита Преземи
Ефект на нехируршкиот пародонтален третман без и со ласер терапија... Категорија Докторска дисертација Автор: Буњаку Висар Преземи
Орален статус кај деца на школска возраст од рурална област... Категорија Mагистерски труд Автор: Ѓоргиевска Славица Преземи
Улогата на оклузалната траума врз пародонталното здравје Категорија Mагистерски труд Автор: Неџипи Надире Преземи
Анализа на одредени ризик фактори за фрактура на керамиката кај... Категорија Mагистерски труд Автор: Шаќири Саљајдин Преземи
Застапеност на кариесот на раното детство кај деца на 3-6... Категорија Mагистерски труд Автор: Сулејмани Арјета Преземи
Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени... Категорија Докторска дисертација Автор: Денкова Наташа Преземи
Клинички и микробиолошки ефекти на Fidelis III Nd Yag ласерот... Категорија Mагистерски труд Автор: Бучковска Ана Преземи
Орално-гастрична афекција со helicobacter pillory Категорија Mагистерски труд Автор: Јусуфи Зана Преземи
Форензичка ДНК анализа на забите Категорија Докторска дисертација Автор: Спиров Ванчо Преземи
Прогностичка сигнификантност на DNA-метилацијата и нивото на тумор-супресивни miRNA кај... Категорија Докторска дисертација Автор: Двојаковска-Божовиќ Сузана Преземи
Процена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на... Категорија Докторска дисертација Автор: Ставрева Наташа Преземи
Влијанието на плунката на застапеноста на денталниот кариес Категорија Mагистерски труд Автор: Митушевска Елена Преземи
Клиничка пародонтологија – интерна скрипта Категорија Учебно помагало Автор: Пандилова Маја, Поповска Мирјана, Ивановски Ќиро, Георгиева Силвана, Пешевска Снежана, Атанасовска - Стојановска Анета Преземи
Клиничка пародонтологија – практикум Категорија Учебно помагало Автор: Дирјанска Катарина, Радојкова Николовска Вера, Ристоска Стевица, Миндова Соња, Стефановска Емилија, Митиќ Кристина Преземи
Стоматолошка рендгенологија Категорија Учебник Автор: Стевановиќ Марија Преземи
Анализа на дентални лакови во три етнички групи Категорија Mагистерски труд Автор: Јонузи Семра Преземи
Анализа на промените на емајлот при различни протоколи на белење... Категорија Mагистерски труд Автор: Цоцеска Емилија Преземи
Влијание на мотивирачко интервју врз одржувањето на оралната хигиена кај... Категорија Mагистерски труд Автор: Величковска Катерина Преземи

Records from the past testify that the library of the Faculty of Dentistry in Skopje was founded in 1977. Prof. Ljupka Matovska, PhD, then assistant, is the first initiator for the activities directed towards obtaining literature available for the education of the academic personnel. The library of the Faculty of Dentistry offers permanent utilization of the books which form the first literary fund of the newly-founded database at the Faculty of Dentistry. Besides its independent supply of new books and journals, the library’s fund has been expanding with the heartly help of many institutions (French Educational Center in Skopje, American Educational Center in Skopje, Home of Macedonia’s Emigrants, FDI World Dental Federation), donations from readers and alumni. The librarian of many years, Lidija Trajkovska, left a major imprint in library science. She took part not only in organizing and running the library but also in the scientific research work by wholeheartedly helping the teaching – scientific staff in their literary searches in times when the library’s fund was the dominating source of data. The monographs written on the occasion of jubilee anniversaries, the bibliographies in which she was actively involved together with the editorship, remain as a lasting legacy of the Faculty.

Something else worth pointing out is the extension of the opus of literature necessary for the studies at the Faculty of Dentistry made possible with the project “Translation of over 1050 vocational and scientific books and textbooks which are used in the renowned universities”. The project was made possible by the Government of the Republic of North Macedonia in the period from 2008 to 2017.

Today, the library is, again, situated at the Public Health Organization Dental Clinical Center “St. Pantelejmon” and it is available daily for its users as a place where they can search for some of the publications from the library’s fund, as a place where they can find materials for utilization or borrow some from the library’s fund which is open for external use as well.

In accordance with contemporary times, efforts are being made to found an e-library available at the Faculty’s website. With that being said, there are already some publications available such as habilitation, master’s and doctoral theses defended at the Faculty of Dentistry, review of textbooks and study guides, practicums, atlases, dictionaries and monographs as well as the Macedonian dental review and the repository of written papers.

Something that is of great importance for the teaching process is the availability of some of the textbooks, study guides and bundles of materials which are in electronic format which can be used for free.

A benefit for the teaching-scientific staff at the Faculty of Dentistry from October 2019 is the access to the Hinari database which, by using the available computers at the Faculty, enables them to search for and deepen their knowledge with contemporary literary data and which also encourages them to do new research.

No less important is that the students of all study programs at the Faculty can take advantage of the six computers available in the library to visit the Hinari database so they can use it for their educational purposes.