By in
ЦЕНТАР ЗА КАРИЕРА

Центарот за кариера  води посебна евиденција за поранешни студенти (алумни), организира саеми за кариера и врши други работи заради воспоставување постојани врски меѓу студентите и деловната заедница , промовирање на…

By in
Алумни клуб на Стоматолошки факултет- Скопје

име и презиме E-mail address Година на дипломирање Студиска програма Област на здравствена специјализација и година на завршување на здравствената специјализација Година на магистрирање и наслов на магистерски труд Година…