Алумни клуб на Стоматолошки факултет- Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
име и презиме E-mail address Година на дипломирање Студиска програма Област на здравствена специјализација и година на завршување на здравствената специјализација Година на магистрирање и наслов на магистерски труд Година на докторирање и наслов на докторски труд Податоци за вработување
Попоски Бојан bojan_poposki@hotmail.com 2019 дентална медицина        
Златанова Ивана zlatanovi123@gmail.com 2015 дентална медицина

       
Неделковска Ивана nedelkovskaivana@gmail.com 2015 Пародонтологија        
Тимосиевска Александра atimosievska@yahoo.com 2003
Примарна стоматолошка здравствена заштита
       

Чакар Стефана
stefanacakar@gmail.com 2014 дентална медицина   Медикаментозна индуцирана остеонекроза на вилица- знаења, ставови и искуства на докторите по стоматологија во Р.Македонија; 2018 Дентална Медицина
ЈЗУ Св Пантелејмон
Јовческа Катерина jovceskak@yahoo.com  
дентална медицина
    Дентална медицина  
Петровски Михајло
mihajlo.petrovski@ugd.edu.mk
  Парадонтологија   Орално здравје кај институционализираните стари лица; 2013   Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Факултет за медицински науки
Стефанија Танева
stefanijataneva@hotmail.com

2017
дентална медицина        
Тасевска Ангела
ane_tasevska93@yahoo.com
2016 дентална медицина      
PZU Dentissimo
Стефанова Рената
renata.stefanova95@yahoo.com
  дентална медицина        
Филиповски Маја
maja_maja_00@yahoo.com
2013          
Сулејмани Сејфедин
mr.s.sulejmani@hotmail.com
2017 дентална медицина       СМУГС ” Др Панче Караѓозов”
Богатинов Атанас
atanas.bogatinov@yahoo.com
2010 дентална медицина       Mollar dental clinic
Табаковска Александра
liledent@yahoo.com
2014 дентална медицина        
Данчо Бизевски drbizevski@gmail.com 2004 Орална Хирургија      
Pzu Lile Dent
Рибарева Елена
elena_ribareva@hotmail.com
2014 Дентална медицина       Специјализирана установа за орална хирургија -Нова Дентал Хирургија Скопје
Младеновски Марко
marko_mladenovski@hotmail.com
2016 Дентална медицина        
Волчевски Фросина
frose.fm@gmail.com
2009

Ортодонција