ПРАКТИЧНА НАСТАВА – VIII семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат:

Орална медицина и патологија 2 4101-16-2

Орална хирургија 8сем 4207-16

Претклиничка ендодонција 4208-16

Ургентни состојби и ризични пациенти во денталната пракса 4209-16

Детска и превентивна стоматологија VIII ( 4104-16 )

Клиничка мобилна протетика 4103-16


Студенти кои го слушаат предметот два или повеќепати:

Детска и превентивна стоматологија VIII ( 4104-16 )

Клиничка мобилна протетика 4103-16

Орална медицина и патологија 2 4101-16-2

Орална хирургија 8сем 4207-16

Претклиничка ендодонција 4208-16


Стара програма

Клиничка мобилна – парцијална протеза (стара програма)

Орална медицина и патологија 2 – ( стара програма )

Орална хирургија 1- (стара програма)