Практична настава – II семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат:

Групи на запишани студенти во II семестар


Изборни предмети :

Англиски јазик

Основни принципи на стоматолошка практика (изборен)


Студенти кои го слушаат предметот два или повеќепати:

Анатомија 2

Анатомија и морфологија на вилици и заби

Дентални материјали

Хистологија