SPEC.VLATKO KOKOLANSKI, PhD – Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Faculty of Dentistry – Skopje

spec.Vlatko Kokolanski, PhD

EDUCATION

October 2016 – March 2021Ss.Cyril and Methodius University, Faculty of Medicine, Skopje, DOCTORAL STUDIES IN PUBLIC HEALTH
Title of the doctoral dissertation: ,,The systems of pharmacovigilance and materiovigilance and their use in public health”.
March 2015 – April 2017Ss.Cyril and Methodius University, Faculty of Pharmacy, Skopje, SPECIALIST STUDIES IN PHARMACOLOGIC REGULATIVE
Title of the specialist thesis: ,,Liability for damage from the use of medical devices”.
February 2012 – March 2015Ss.Cyril and Methodius University, Faculty of Medicine, Skopje, MASTER STUDIES IN PUBLIC HEALTH
Title of the master thesis: ,,The medical error in the Macedonian health system”.
September 2010 – July 2012Ss.Cyril and Methodius University, Faculty of Law ,,Iustinianus Primus”, Skopje, MASTER STUDIES IN BUSINESS LAW
Title of the master thesis: ,,Legal regulation of dentistry as an activity”.
September 2007 – July 2010Ss.Cyril and Methodius University, Faculty of Law ,,Iustinianus Primus”, Skopje
LAW STUDIES

WORK/VOLUNTEERING EXPERIENCE

August 2019 – PresentFACULTY OF DENTISTRY – SKOPJE, Ss.Cyril and Methodius University, Skopje
Work position: HR collaborator
November 2017 – August 2019FACULTY OF DENTISTRY – SKOPJE, Ss.Cyril and Methodius University, Skopje
Work position: Engagement with a work contract
January 2016 – November 2017Patient association NEPHRON Skopje
Work position: Professional lecturer
January 2016 – August 2019DPTU VTS Blagde DOOEL
Work position: Lawyer
March 2015 – January 2016Trade and services company METRO MEDIKAL DOOEL Skopje
Work position: Procurator
February 2014 – January 2016PHI Center for dialysis DIAMED MACEDONIA Skopje
Work position: Lawyer
September 2012 – February 2014Law clerk in a lawyer office
Work position: Volunteer – Law clerk

MORE IMPORTANT CERTIFICATES

2019 Certificate for completed training in accounting
2019 Certificate for passing the public procurement exam
2016 Certificate for passing the bar exam

TRAININGS AND SEMINARS

Attended trainings and seminars in the field of human resources, archival and office work, public procurement, public health and accounting and auditing, etc.

PUBLICATIONS

Published papers

 1. Костов М. Ивановски К. Исјановска Р. Коколански В. Лазовски Б. Шуменковска Д. Знаењето на студентската популација за сексуално преносливите болести по орален пат. VI конгрес на доктори по стоматологија со меѓународно учество, Охрид, 2012. Зборник на апстракти 2012: 202-3.
 2. Ивановски К. Коколански В. Дирјанска К. Јанкуловска М. Апостолска С. Еленчевски С. Мрежата на стоматолошки здравствени установи во Република Македонија-реална состојба и потреби. Архиви на јавното здравје 2012; 4 (2): 62-9.
 3. Ивановски К. Коколански В. Пешевска С. Концепт вршења стоматолошке здравствене делатности с посебним освртом на мрежу стоматолошких установа у Републици Македонији. Здравствена заштита 2013; 3: 12-17.
 4. Кузмановска О.Павлов Д. Коколански В. Даневска М. Застапеноста со дерматовенеролози на секундарното ниво на здравствена заштита во мрежата на здравствени установи во Р. Македонија-состојба и потреби. V конгрес на дерматовенеролози. Книга на апстракти, 2013.
 5. Ивановски К. Коколански В. Пешевска С. Пандилова М. Дирјанска К. Крстевски Д. Социјалното раслојување во Република Македонија и пародонталното здравје. III Сеалбански Конгрес на стоматологија со меѓународно учество. Книга на апстракти 2013; 223
 6. Ивановски К. Крстевски Д. Ристоска С. Стефановска Е. Миндова С. Коколански В. Влијанието на начинот на живот врз длабочината на пародонталниот џев и клиничкото губење на припој. III Сеалбански Конгрес на стоматологија со меѓународно учество. Книга на апстракти 2013; 109.
 7. Ивановски К, Георгиева С, Пандилова М, Пешевска С, Миндова С, Стефановска Е, Коколански В. Информираната согласност во македонската стоматолошка практика. Макед. стом. преглед. 2013; 1-2: 79-95.
 8. Ivanovski K, Pandilova M, Kokolanski V, Dirjanska K, Mindova S, Stefanovska E, Ristoska S. Influence of total family revenues on periodontal health. Archives of public health. 2013; 5 (2): 18-25.
 9. Ivanovski K, Elencevski S, Peševska S, Dirjanska K, Stefanovska E, Kokolanski V. Effect of educational attainment level on periodontal health and number of extracted teeth. Stomatoloski informator 2014; 9 (34): 5-10.
 10. Кузмановска О.Павлов Д. Коколански В. Даневска М. Застапеноста со дерматовенеролози на секундарното ниво на здравствена заштита во мрежата на здравствени установи. Дерматовенерологија (прилог на Vox medici) 2014; 2:17
 11. Ivanovski K, Pandilova M, Georgieva S, Pesevska S, Kokolanski V, Dirjanska K, Ristoska S, Stefanovska E, Mindova S, Markoski A.  An association between the socio-economic indicators and the periodontitis in the Republic of Macedonia.  Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences; 2016; 7(4): 33-41.
 12. Kokolanski V, Anchevska-Netkovska K, Sterjev Z, Trajkovikj Jolevska S. Liability for damage caused by using medical devices.  Macedonian Pharmaceutical Bulletin 2016; 62 (suppl) 225 – 226.
 13. Kokolanski V., Trajkovikj Jolevska S., Isijanovska R., Ivanovski Kj., Dirjanska K., Sivadasan S. Knowledge and Attitude towards Pharmacovigilance and Adverse Drug Reaction Reporting among Dental Medicine Students in the Republic of Macedonia Macedonian Dental Review. 2018; 41 (1-2): 1-8
 14. Коколански В, Трајковиќ-Јолевска  С, Исјановска Р, Ивановски Ќ, Дирјанска К. Компаративна анализа на системите на материовигиланца во Македонија, САД, ЕУ, Јапонија и Кина и нивната улога во јавното здравство.  Архиви на јавното здравје 2019; 11 (1): 20-30.
 15. Mindova S, Kokolanski V, Ristoska S, Stefanovska E, Mitic K, Apostolova G, Janev E, Grozdanovski G. Oral-hygiene practices in student population in Skopje and Oslo. Macedonian Dental Review 2019;42(3):89-93
 16. Павлоска Н , Велиќ Стефановска В, Ивановски Ќ, Коколански В. Ставови и искуства на докторите по дентална медицина за денталниот туризам во Република Македонија. Medicus 2018; 23 (3): 271-277
 17. Павлоска Н , Велиќ Стефановска В, Ивановски Ќ, Коколански В. Карактеристики на денталниот туризам – стоматолошки капацитети и третман на пациентите од странство. Medicus 2020; 25 (2): 227-233

PUBLISHED BOOKS

1.Ивановски К, Пешевска С, Пандилова М, Дирјанска К, Ристоска С, Миндова С, Стефановска Е, Коколански В. Јавно-здравствени аспекти на пародонталната болест. Скопје, 2013.

PARTICIPANT IN PUBLIC HEALTH PROJECTS

 1. Унапредување на оралното здравје кај граѓани од социјално ранливи категории. Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, Стоматолошки факултет – Скопје, финансиран од Град Скопје, 2020.
 2. Со здрави навики до здрави бубрези. Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје. Поддржан од брендот Ladna. 2016-2018
 3. Светски ден на бубрегот 2016 – Децата и бубрежните болести – дејствувај навреме за да ги спречиш. Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје.
 4. Светски ден на оралното здравје 2016 – промоција на оралното здравје кај лица со хронична бубрежна болест. Македонско стоматолошко друштво.
 5. Европски ден на органодарителство 2016 – Дарувај орган – спаси живот. Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје.
 6. Светски ден на бубрегот 2015 – Здрави бубрези за сите. Здружение на бубрежно болни граѓани НЕФРОН Скопје.

INVITED LECTURER

 1. Jавно-здравствени аспекти на пародонтална болест, симпозиум ,,Јавно-здравствени и научни аспекти на пародонталната болест’’ – Битола, 29 септември 2012
 2. Правна регулација на лекарските грешки во стоматологијата, симпозиум ,,Одговорност на стоматологот во решавање на проблемите во секојдневната пракса’’, Скопје, 13 декември 2014.