Prof Dr. Natasha Stavreva – Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Faculty of Dentistry – Skopje
Organizational unitDepartment of dental prosthetics
Emailnstavreva@stomfak.ukim.edu.mk