Потпишан Меморандум за соработка со Стоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет во Тирана
By in ,
Потпишан Меморандум за соработка со Стоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет во Тирана

Деканот на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, проф. д-р Ќиро Ивановски и деканката на Стоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет во Тирана,…

Известување за одбрана на научни и стручни трудови
By in
Известување за одбрана на научни и стручни трудови

Почитувани, Ве известуваме дека Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на својата 57-ма седница, одржана на 12.04.2023 година, донесе…