ДИЈАГНОСТИЧКИ И ХИРУРШКИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЛЕОМОРФЕН АДЕНОМ НА ПАРОТИДНАТА ЖЛЕЗДА: ЕВАЛУАЦИЈА НА РИЗИК ФАКТОРИТЕ ЗА РЕЦИДИВ И МОРБИДИТЕТ НА ФАЦИЈАЛНИОТ НЕРВ

ДИЈАГНОСТИЧКИ И  ХИРУРШКИ  ОСОБЕНОСТИ  НА  ПЛЕОМОРФЕН АДЕНОМ НА ПАРОТИДНАТА ЖЛЕЗДА:  ЕВАЛУАЦИЈА  НА РИЗИК ФАКТОРИТЕ ЗА РЕЦИДИВ И МОРБИДИТЕТ  НА ФАЦИЈАЛНИОТ НЕРВ

Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези

Гугувчевски Љубен. Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези

Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти

Фотева Катерина. Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти

Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината

Тодоровиќ Стефани. Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината

Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи

Стојановска Вера. Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи