,,Влијанието на пандемијата и COVID-19 врз анксиозноста и загриженоста на тинејџерите за нивната посета на ортодонт и потребата од ортодон и потребата од ортодонтски третман”
,,Влијанието на пандемијата и COVID-19 врз анксиозноста и загриженоста на тинејџерите за нивната посета на ортодонт и потребата од ортодон и потребата од ортодонтски третман”

 ,,Влијанието на пандемијата и COVID-19 врз анксиозноста и загриженоста на тинејџерите за нивната посета на ортодонт и потребата од ортодон и потребата од ортодонтски третман”

Определување на морфолошките карактеристики на браздите на усните на населението на Република Северна Македонија со хеилоскопија
Определување на морфолошките карактеристики на браздите на усните на населението на Република Северна Македонија со хеилоскопија

Определување на морфолошките карактеристики на браздите на усните на населението на Република Северна Македонија со хеилоскопија

Импликација на континуираната антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и посоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенции
Импликација на континуираната антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и посоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенции

Импликација на континуираната антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и посоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенции

Валоризација на ултрасонографијата и ултрасонографски водената аспирациона биопсија во евалуација на вратните лимфни јазли кај малигни тумори на главата и вратот
Валоризација на ултрасонографијата и ултрасонографски водената аспирациона биопсија во евалуација на вратните лимфни јазли кај малигни тумори на главата и вратот

Валоризација на ултрасонографијата и ултрасонографски водената аспирациона биопсија во евалуација на вратните лимфни јазли кај малигни тумори на главата и вратот

Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати
Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати

Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати

Етиологија и инциденца на зигоматични фрактури : 10 годишна ретроспективна анализа на Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија во Скопје
Етиологија и инциденца на зигоматични фрактури : 10 годишна ретроспективна анализа на Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија во Скопје

Етиологија и инциденца на зигоматични фрактури : 10 годишна ретроспективна анализа на Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија во Скопје

Предлог кон познавањето на протеините, јаглерохидратите и липидите во плазмата и плунката од пациенти со прогресвна пародонтологија
Предлог кон познавањето на протеините, јаглерохидратите и липидите во плазмата и плунката од пациенти со прогресвна пародонтологија

Марија Накова. Предлог кон познавањето на протеините, јаглерохидратите и липидите во плазмата и плунката од пациенти со прогресвна пародонтологија

Процена на влијанието на привремените цементи врз атхезијата на дефинитивните цементи при цементирање на естетски фиксно протетички реставрации
Процена на влијанието на привремените цементи врз атхезијата на дефинитивните цементи при цементирање на естетски фиксно протетички реставрации

Процена на влијанието на привремените цементи врз атхезијата на дефинитивните цементи при цементирање на естетски фиксно протетички реставрации

Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени дентални мостови – метод на конечни елементи
Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени дентални мостови – метод на конечни елементи

Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени дентални мостови – метод на конечни елементи

Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби- -процена на силата на врската со само-адхезивни композитни цементи (ИН-ВИТРО ИСТРАЖУВАЊЕ)
Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби- -процена на силата на врската со само-адхезивни композитни цементи (ИН-ВИТРО ИСТРАЖУВАЊЕ)

Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби- -процена на силата на врската со само-адхезивни композитни цементи (ИН-ВИТРО ИСТРАЖУВАЊЕ)

Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тромбоцити врз секундарна стабилност кaj дентални импланти во долна вилица
Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тромбоцити врз секундарна стабилност кaj дентални импланти во долна вилица

Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тромбоцити врз секундарна стабилност кaj дентални импланти во долна вилица

Дијагностичко-прогностички можности на ортопантомограмот во детерминирање на положбата на импактираните максиларни канини
Дијагностичко-прогностички можности на ортопантомограмот во детерминирање на положбата на импактираните максиларни канини

Дијагностичко-прогностички можности на ортопантомограмот во детерминирање на положбата на импактираните максиларни канини

Дијагностички и хируршки особености на плеоморфен аденом на паротидната жлезда: евалуација на ризик факторите за рецидив и морбидитет на фацијалниот нерв
Дијагностички и хируршки особености на плеоморфен аденом на паротидната жлезда: евалуација на ризик факторите за рецидив и морбидитет на фацијалниот нерв

Дијагностички и хируршки особености на плеоморфен аденом на паротидната жлезда: евалуација на ризик факторите за рецидив и морбидитет на фацијалниот нерв