Влијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните распеци во регионот на источна Македонија
Влијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните распеци во регионот на источна Македонија

Донева Јулија. Влијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните распеци во регионот на источна Македонија

Корелација меѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата кај ученици од 15 до 18 годишна возраст
Корелација меѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата кај ученици од 15 до 18 годишна возраст

Беќировиќ Мери. Корелација меѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата кај ученици од 15 до 18 годишна возраст