Задолжителни предмети (5 годишни)

Прва година

I семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
1101Медицинска хемија и биохемија606012010
1102Анатомија 13045756
1103Биологија4530755
1104Биофизика3015454
1105Медицинска етика и психологија300302,5
1106Биостатистика1515302,5

II семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
1107Хистологија и ембриологија60451059
1108Анатомија 24545908
1109Анатомија и морфологија на вилици и заби1545604,5
1110Стоматолошки материјали150151,5
1111Физиологија 14530757

Втора година

III семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
2101Физиологија 24515605
2102Микробиологија и имунологија6030908
2103Претклиничка мобилна протетика (Т.П.)3045756
2104Општа патологија3515504,5
2105Орална биохемија3020504
2106Ергономија300302,5

IV семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
2107Патолошка физиологија4515605
2108Фармакологија4530755,5
2109Претклиничка мобилна протетика (П.П.)3045756
2110Патолошки основи на болестите6015756
2111Епидемиологија1515302,5
2112Орална хигиена1530453
2113Психијатрија1515302

Трета година

V семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
3101Претклиничка фиксна протетика I1545604,5
3102Интерна медицина6030907
3103Неврологија1515302,5
3104Педијатрија1515302,5
3105Инфектологија1515302,5
3106Претклиничка ендодонција3045755,5
3107Гнатологија1515302,5
3108Оториноларингологија3015453

VI семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
3109Претклиничка фиксна протетика II1545604,5
3110Општа хирургија3030605
3111Превентивна стоматологија3030604
3112Дерматовенерологија1515302,5
3113Основи на клиничка радиологија1515302,5
3114Претклиничка кариологија1545604
3115Индивидуален проект2,5
3116Изборни предмети од група I755

Четврта година

VII семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
4101Орална медицина и патологија I3030604,5
4102Претклиничка орална хирургија 1530454
4103Клиничка мобилна протетика (Т.П.)30751056
4104Анестезија и седација2015353,5
4105Клиничка кариологија I1545604,5
4106Забоздравство во заедницата350353,5
4107Стоматолошка рендгенологија3015454

VIII семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
4108Орална медицина и патологија II3045754,5
4109Орална хирургија I3045754,5
4110Клиничка мобилна протетика (П.П)30751056
4111Претклиничка пародонтологија3030604
4112Клиничка кариологија II1575905
4113Ортодонција I4530756

Петта година

IX семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
5101Клиничка фиксна I15901055,5
5102Детска стоматологија I3045754,5
5103Клиничка пародонтологија I1545603,5
5104Клиничка ендодонција I1575904,5
5105Максилофацијална хирургија I3030604
5106Ортодонција II3045754,5
5107Орална хирургија II1545603,5

X семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
5108Клиничка фиксна протетика II15901055,5
5109Детска стоматологија II3060905,5
5110Клиничка пародонтологија II1545603,5
5111Клиничка ендодонција II075753
5112Основи на клиничка радиологија3030604
5113Судска медицина и форензичка стоматологија1515302,5
Изборни предмети од група II606