РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА – ЗИМСКИ 2021/22 – ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

Распоред за теоретска настава за прва година 
Распоред за теоретска настава за втора година 
Распоред за теоретска настава за трета година 

ГРУПИ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ

I семестар
Групи на запишани студенти во I семестар

III семестар

Групи на запишани студенти за предметот клиничка орална хигиена
Групи на запишани студенти за предметот стоматолошка фармакологија
Групи на запишани студенти за предметот превентивна стоматологија
Групи на запишани студенти за предметот контрола на преносливи инфекции во стоматологијата
Групи на запишани студенти за предметот забоздравство во заедницата

V семестар

Групи на запишани студенти за предметот стоматолошка протетика
Групи на запишани студенти за предметот дентална патологија
Групи на запишани студенти за предметот детска стоматологија
Групи на запишани студенти за предметот дентална имплантологија
Групи на запишани студенти за предметот орални фокални инфекции