Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти

Фотева Катерина. Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти

Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината

Тодоровиќ Стефани. Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината

Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи

Стојановска Вера. Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи

Клиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал

Пандилова Маја. Клиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал

Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца

Муслиу Ермира. Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца

Влијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните распеци во регионот на источна Македонија

Донева Јулија. Влијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните распеци во регионот на источна Македонија

Корелација меѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата кај ученици од 15 до 18 годишна возраст

Беќировиќ Мери. Корелација меѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата кај ученици од 15 до 18 годишна возраст