By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - X семестар

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Клиничка пародонтологија 5205-16 Клиничка фиксна протетика 5101-16 Максилофацијална хирургија 5206-16 Орална хирургија 10 сем. 4207-16 Ортодонција 5207-16 Детска и превентивна стоматологија X…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - VIII семестар

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Орална медицина и патологија 2 4101-16-2 Орална хирургија 8сем 4207-16 Претклиничка ендодонција 4208-16 Ургентни состојби и ризични пациенти во денталната пракса 4209-16…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - VI семестар

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Англиски јазик 2 3210-16 Анестезија и седација 3211-16 Дерматовенерологија 3209-16 Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1 3212-16 Општа хирургија 3208-16 Офталмологија 3213-16…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - IV семестар -

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Патолошки основи на болестите 2209-16 Претклиничка мобилна протетика 2104-16 Фармакологија 2208-16 Епидемиологија 2211-16 Неврологија 2210-16 Орална хигиена 2212-16 Патолошка Физиологија 2207-16 Студенти…