By in
Известување за студентите од прв циклус студии по сите студиски програми

Со поднесувањето на документите за запишување на летен семестар во учебната 2021/2022 година, студентите задолжително во пријавниот лист да ги запишаат изборните предмети за кои се одлучиле да следат настава…