Соопштение за одбрана на докторска дисертација на Д-р Жаклина Менчева
By in
Соопштение за одбрана на докторска дисертација на Д-р Жаклина Менчева

Линк за следење на одбраната: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-97B7sOHjfMbjEjnWE4BgCOlMWmmK3tJ8PYf4StqeOE1%40thread.tacv2/1641218177937?context=%7b%22Tid%22%3a%2210a99319-3ecc-411d-b68f-2859db9919c2%22%2c%22Oid%22%3a%2233dfbfb1-379f-4757-b8b3-63383bcb9cee%22%7d

Најава за симпозиум ''РАЗВОЈОТ НА СТОМАТОЛОШКАТА МИСЛА НИЗ ГОДИНИТЕ''
By in
Најава за симпозиум ''РАЗВОЈОТ НА СТОМАТОЛОШКАТА МИСЛА НИЗ ГОДИНИТЕ''

👉На 22.01.2022 (сабота), со почеток од 10 часот, преку платформата Microsoft Teams ќе се организира on-line симпозиумот со наслов: ”РАЗВОЈОТ НА СТОМАТОЛОШКАТА МИСЛА НИЗ ГОДИНИТЕ” 👉Заинтересираните учесници е потребно да…