By in
СПИСОК ЗА ПОЛАГАЊЕ НА УСМЕНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА

ПРОФ. Д-Р ВЕСНА КОРУНОСКА – СТЕВКОВСКА 70757201716772487220718772427233721471837179718171927202720772307247 ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА КОВАЧЕВСКА 7255717871457176721771887193626571997186719472247249712572437127 Студентите да се обратат до одговорниот професор со цел да се договорат за терминот за усмениот испит. Одговорни…

By in
РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Доктори по дентална медицина 1-ВА ГОДИНА 2-РА ГОДИНА 3-ТА ГОДИНА 4-ТА ГОДИНА 5-ТА ГОДИНА Стручни забни техничари 1-ВА ГОДИНА 2-РА  ГОДИНА 3-ТА  ГОДИНА Стручни стоматолошки сестри 1 -ВА ГОДИНА 2-РА…

By in
Распоред за полагање на испити во есенскиот испитен рок

Доктори по дентална медицина 1-ВА ГОДИНА 2-РА ГОДИНА 3-ТА ГОДИНА 4-ТА ГОДИНА 5-ТА ГОДИНА Стручни забни техничари 1-ВА ГОДИНА 2-РА  ГОДИНА 3-ТА  ГОДИНА Стручни стоматолошки сестри 1-ВА ГОДИНА 2-РА ГОДИНА…