By in
Известување за студентите од втор циклус на студии за изборни предмети.

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗАРАДИ УСПЕШНА  РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ПО  ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ ДА СЕ СТАПИ ВО  КОНТАКТ СО ШЕФОТ НА КАТЕДРА . ОД РАКОВОДИТЕЛОТ НА СТУДИСКАТА…