By in
Известување за изборни предмети од Катедрата за болести на забите и ендодонтот за втор циклус на студии

БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ  Современи реставративни процедури –   03. 07. 2021 со почеток во 10 часот on line, на платформата Teams – Проф Соња Апостолска, Проф Илијана Муратоваска Ардиан Селани Ѓорѓи…