By in
Известување за распоред за компјутерско полагање на колоквиумот по предметот Претклиничка Ендодонција

Колоквиумот ќе се полага на 11. 06. 2021 год и тоа: За колегите со реден од 1-15  од 10-10,30 часот За колегите со реден од 16-30  од  10,30- 11 часот…