By in
Виш науч. сор. д-р Соња Миндова

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailsmindova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање