Известување за испит по предметот Претклиничка орална хирургија / VII – ми сем.
By in ,
453

Катедра за орална хирургија – Зимски испитен рок 2021 год.

Предмет: Претклиничка орална хирургија / VII – ми сем.

1. Студиска програма Д.Д.М. – стара програма

Компјутерски тест (28.11.2020 год.)

Список на студенти кои го полагале компјутерскиот тест:

1.6949, 17 т.о., 45,3 бод.

2.6900, 13 т.о., 34,6 бод.

Напомена: минимален број на освоени бодови (потребен за положување на компјутерскиот тест) е 48 бодови т.е. 18 точни одговори.

2. Студиска програма Д.Д.М. – нова програма

Распоред за полагање на усен испит “on line”

Студенти кои го положиле компјутерскиот тест (28.11.2020 год.)

Проф. д-р. Б. Величковски:

1. 7272, 18 т.о., 24 бода                             2. 7282, 19 т.о., 25,3 бода

3. 7198, 19 т.о., 25,3 бода                          4. 7356, 22 т.о., 29,3 бода    

Проф. д-р. М. Пеева:

1. 7288, 20 т.о., 26,6 бода                          2. 7289, 20 т.о., 26,6 бода 

3. 7280, 21 т.о., 28 бода                             4. 7347, 19 т.о., 25,3 бода

Проф. д-р. О. Димитровски:

1. 7298, 24 т.о., 32 бода                             2. 7313, 21 т.о., 28 бода

3. 7296, 20 т.о., 26,6 бода              4. 7267, 23 т.о., 30,6 бода

Проф. д-р. М. Кацарска:

1. 7276, 25 т.о., 33,3 бода              2. 7123, 21 т.о., 28 бода

3. 7309, 20 т.о., 26,6 бода                          4. 7085, 20 т.о., 26,6 бода

Проф. д-р. Е. Јанев:

1. 7278, 25 т.о., 33,3 бода              2. 7337, 27 т.о., 36 бода

3. 7297, 19 т.о., 25,3 бода              4. 7168, 19 т.о., 25,3 бода

Проф. д-р. Д. Велеска:

1. 7290, 24 т.о., 32 бода                             2. 7310, 24 т.о., 32 бода    

3. 7325, 21 т.о., 28 бода                             4. 7304, 19 т.о., 25,3 бода

5. 7277, 20 т.о., 26,6 бода

Доц. д-р. Г. Апостолова:

1. 7191, 20 т.о., 26,6 бода                          2. 7286, 23 т.о., 30,6 бода

3. 7281, 18 т.о., 24 бода                             4. 7274, 24 т.о., 32 бода

5. 7269, 18 т.о., 24 бода    

Напомена:

– студентите распоредени по групи да стапат во контакт со наставниците (службена e-mail адреса) за да се одреди денот на полагање;

– студентите кои ќе полагаат компјутерски тест на 22.01.2021 год. и го положат истиот, дополнително ќе бидат распределени за полагање на усен испит “on line”;

– полагањето на усен испит “on line” започнува од 20.01.2021 год (среда), кога започнува зимски испитен рок;

– формирање на оценка:

– компјутерски тест / 40 бода (30 бода тест +10 бода практичен испит)

– усен испит / 40 бода

– редовност и активност на теоретска настава / 5 + 5 = 10 бода

–  редовност и активност на практична настава / 5 + 5 = 10 бода

8.01.2021 год.                                                                 Шеф на Катедра

Скопје                                                                     Проф. д-р. Б.Величковски

54321
(0 votes. Average 0 of 5)