Задолжителни и изборни предмети (ССС-ОХ)

Прва година

I семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ1101Медицинска психологија со медицинска етика3030608
ОХ1102Анатомија со дентална морфологија4545908
ОХ1103Орална биохемија и физиологија6030908
Изборен предмет 1453
Изборен предмет 2453

Понудени изборни предмети во I семестар

КодИзборни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ1201Медицинска информатика1530453
ОХ1202Ергономија3015453
ОХ1203Професионализам и тимско работење1530453

II семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ1104Орална хистологија и ембриологија4545908
ОХ1105Орална микробиологија и имунологија4545908
ОХ1106Основи на орална хигиена3060908
Изборен предмет 3453
Изборен предмет од листата на УКИМ 1453

Понудени изборни предмети во II семестар

КодИзборни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ1204Англиски јазик3015453
ОХ1205Исхрана и орално здравје1530453
ОХ1206Медицинска документација во стоматологијата1530453

Втора година

III семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ2101Клиничка орална хигиена151501658
ОХ2102Стоматолошка фармакологија301530758
ОХ2103Превентивна стоматологија3015601058
Изборен предмет 4453
Изборен предмет 5453

Понудени изборни предмети во III семестар

КодИзборни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ2201Контрола на преносливи инфекции во стоматологијата3015453
ОХ2202Стоматолошки материјали3015453
ОХ2203Забоздравство во заедницата3015453

IV семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ2104Интерна медицина со нега на болен3015601058
ОХ2105Орална патологија и медицина3015601058
ОХ2106Пародонтологија3015601058
Изборен предмет 6453
Изборен предмет од листата на УКИМ 2453

Понудени изборни предмети во IV семестар

КодИзборни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ2204Пациенти со посебни потреби3015453
ОХ2205Менаџмент во стоматологијата3015453
ОХ2206Физикална терапија во стоматологијата3015453

Трета година

V семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ3101Стоматолошка протетика3015601058
ОХ3102Дентална патологија3015601058
ОХ3103Детска стоматологија3015601058
Изборен предмет 7453
Изборен предмет 8453

Понудени изборни предмети во V семестар

КодИзборни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ3201Ургентни состојби во стоматологијата3015453
ОХ3202Орални фокални инфекции3015453
ОХ3203Дентална имплантологија3015453

VI семестар

КодЗадолжителни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ3104Ортодонција151545756
ОХ3105Орална хирургија3015601058
ОХ3106Максилофацијална хирургија151545756
ОХ3107Вовед во научно истражување и дипломска работа1545604
Изборен предмет 9453
Изборен предмет од листата на УКИМ 3453

Понудени изборни предмети во VI семестар

КодИзборни предметиПВСПрВкупно часовиЕКТС
ОХ3204Геронтостоматологија3015453
ОХ3205Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции3015453
ОХ3206Стоматолошка рендгенологија3015453

Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус на студиилинк

Легенда:

П – предавања

В – вежби

С – семинари

Пр – пракса