ГРУПИ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

I семестар

Групи на запишани студенти во I семестар – СЗТ
Список на студенти кои повторно го запишале предметот анатомија и физиологија на џвакален систем
Список на студенти кои повторно го запишале предметот морфологија на заби 1
Список на студенти кои повторно го запишале предметот заботехнички апарати и инструменти

III семестар

Групи за предметот технологија на фиксни протези (мостови)
Групи за предметот технологија на заботехнички материјали II
Групи за предметот ортодонција I
Групи за предметот орална хигиена
Групи за предметот менаџмент во стоматологијата
Групи за предметот стоматолошка рендгенологија
Групи за предметот пародонтологија – стара програма
Групи за предметот реконструктивни дентални процедури – стара програма

V семестар

Групи за предметот технологија на мобилни протези (тотална протеза)
Групи за предметот скелетирана парцијална протеза I
Групи за предметот стоматолошка керамика I
Групи за предметот протетичка естетика
Групи за предметот вилично-лицева реконструктивна протетика
Групи за предметот геронтостоматологија