Известување за испит по предметот Медицинска етика и психологија

Усмениот дел од испитот по предметот Медицинска етика и психологија ќе се одржи на 17.09.2018 во 14:30ч.

         Одговорен наставник
Проф. д-р Јулијана Николовска