ДИЈАГНОСТИЧКИ И ХИРУРШКИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЛЕОМОРФЕН АДЕНОМ НА ПАРОТИДНАТА ЖЛЕЗДА: ЕВАЛУАЦИЈА НА РИЗИК ФАКТОРИТЕ ЗА РЕЦИДИВ И МОРБИДИТЕТ НА ФАЦИЈАЛНИОТ НЕРВ

ДИЈАГНОСТИЧКИ И  ХИРУРШКИ  ОСОБЕНОСТИ  НА  ПЛЕОМОРФЕН АДЕНОМ НА ПАРОТИДНАТА ЖЛЕЗДА:  ЕВАЛУАЦИЈА  НА РИЗИК ФАКТОРИТЕ ЗА РЕЦИДИВ И МОРБИДИТЕТ  НА ФАЦИЈАЛНИОТ НЕРВ

Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези

Гугувчевски Љубен. Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези