By in
Известување за полагање на предметот Претклиничка мобилна протетика

II – от колоквиум за предметот Претклиничка мобилна протетика ќе се одржи на 14.1.2022 од 10:00 – 14:00 часот во Компјутерски центар – стар деканат Одговорен наставник Проф. д-р Јадранка…