By in ,
Распоред на студенти за полагање на колоквиум по предметот Орална медицина и патологија

ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 11.01.2021 Студенти кои предметот го слушале по нова студиска програма Од 8-8,3о часот – редни броеви од 1-9; Од 8,30-9 часот – редни броеви…