Задолжителни предмети

Наставен план усвоен во учебната 2015/16 година

Прва година

I семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
1101Медицинска хемија151501+1+02
1102Биохемија3030102+2+15
1103Анатомија 13045102+3+16
1104Биологија3045102+3+16
1105Биофизика1515101+1+13
1106Медицинска етика и психологија300102+0+13
1107Англиски јазик 1300302+0+35

II семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
1208Анатомија 23045102+3+16
1209Физиологија 1304502+3+05
1210Хистологија и ембриологија4530103+2+16
1211Дентални материјали300202+0+24
1212Анатомија и морфологија на вилици и заби1530201+2+25
1213Спорт и здравје03000+2+02
Еден изборен предмет151501+1+02

Втора година

III семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
2101Физиологија 24530203+2+27
2102Микробиологија и имунологија4530103+2+16
2103Општа патологија3030202+2+26
2104Претклиничка мобилна  протетика- ТП154501+3+04
2105Орална биохемија1515101+1+13
2106Ергономија150101+0+12
Еден изборен предмет150101+0+12

IV семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
2207Патолошка физиологија4530103+2+16
2208Фармакологија3015202+1+25
2209Патолошки основи на болестите3030102+2+15
2104Претклиничка мобилна протетика- ПП154501+3+04
2210Неврологија303002+2+04
2211Епидемиологија1515101+1+13
2212Орална хигиена1515101+1+13

Трета година

V семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
3101Интерна медицина4545103+3+17
3102Оториноларингологија303002+2+04
3103Педијатрија1515101+1+13
3104Инфектологија1530101+2+14
3105Претклиничка фиксна протетика154501+3+04
3106Претклиничка кариологија1530101+2+14
3107Основи на клиничка радиологија1530101+2+14

VI семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
3208Општа хирургија3030202+2+26
3209Дерматовенерологија153001+2+03
3210Англиски јазик 2300302+0+35
3105Претклиничка фиксна протетика1545101+3+15
3211Анестезија и седација1515101+1+13
3212Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1154501+3+04
3213Офталмологија151501+1+02
Еден изборен предмет2

Четврта година

VII семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
4101Орална медицина и патологија3030102+2+15
3212Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 21545101+3+15
4102Претклиничка орална хирургија1530  101+2+14
4103Клиничка мобилна протетика154501+3+04
4104Детска и превентивна стоматологија303002+2+04
4105Стоматолошка рендгенологија301502+1+03
4106Судска медицина1515101+1+03
Еден изборен предмет2

VIII семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
4207Орална хирургија1545201+3+26
4101Орална медицина и патологија3030102+2+15
4103Клиничка мобилна протетика1545101+3+15
4208Претклиничка ендодонција1545101+3+15
4104Детска и превентивна стоматологија3030102+2+15
4209Ургентни состојби и ризични пациенти во дентална пракса300202+0+24

Петта година

IX семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
4207Орална хирургија3045102+3+16
5101Клиничка фиксна протетика156001+4+05
5102Клиничка ендодонција306002+4+06
5103Гнатологија150101+0+12
4104Детска и превентивна стоматологија154501+3+04
5104Основи на пародонтологија1515101+1+13
Два изборни предмета4

X семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
5101Клиничка фиксна протетика154501+3+04
4104Детска и превентивна стоматологија1530101+2+14
5205Клиничка пародонтологија303002+2+04
5102Клиничка ендодонција1530101+2+14
5206Максилофацијална хирургија3030102+2+15
5207Ортодонција3030102+2+15
4207Орална хирургија154501+3+04

Шеста година

XI семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
5206Максилофацијална хирургија3030102+2+15
5207Ортодонција303002+2+04
6101Клиничка пракса-реставративна стоматологија0150 часа вкупно Дентална 60 часа Детска стоматологија 60 часа Протетика 30 часа00+10+010
6102Забоздравство во заедницата30002+0+02
5205Клиничка пародонтологија1530101+2+14
6103Дентална имплантологија1515101+1+13
6104Менаџмент во стоматологијата150101+0+12

XII семестар

КодЗадолжителни предметиТеоретски предавањаВежбиСеминариЧасовиКредитни поени
6205Форензична стоматологија151501+1+02
6206Дисфункции на ТМ3150101+0+12
6207Ортодонтско-хируршки третман на краниофацијални деформитети150101+0+12
6101Блок 1 Клиничка пракса-реставративна стоматологија0Протетика 120/4 недели Дентална 60/2 недели Детско 60/2 недели00+16+015
6208Блок 2 Клиничка пракса- хируршки дел0Орална хир. 60/2 недели Мфх 30/1 недела Болести 60/2 недели00+10+09