Изборни предмети – IV семестар- СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Дентална имплантологија

Медицинска информатика

Ургентни состојби