Список за полагање испит по предметот Стоматолошка фармакологија
By in , ,
544

26.1.2021

од 11 часот

 • Срна Цветановска           7125 
 • Марија Настеска              7246 
 • Бојана Миленковска        7230 
 • Бојан Звездаковски         7198 
 • Самир Шасивари             7168 
 • Фатмире Рушити             7138 
 • Стојан Петровски            7337 
 • Стефанија Ѓорѓиевска    7443 
 • Maјлинда Рамадани        7185 
 • Фетије Лимани                 7228 
 • Шејма Шурбан                 7143 
 • Дерја Шех                        7205 
 • Антигона Исуфи              7144 
 • Сара Личона                    7202 
 • Одул Џебеџи                   7067  
 • Ненад Мојсовски             7278  
 • Мартина Анастасовска   7290  
 • Муниса Селим                 7280  
 • Ивана Ѓозева                   7276 
 • Васка Ефтимова              7277 
 • Вјолца Зекири                  7309 
 • Едита Фуга                       7313 
 • Ивана Дрланова              7343  
 • Борјана Божиновска        7236 
 • Ирма Аземи                      7184 
 • Светлана Велјаноска       7311 
 • Линдита Саити                 7281 
 • Марија Аврамоска           7272 
 • Арзу Тринго                      7269 
 • Љубица Трифуноска        7298 
 • Андреа Матеска               7331 
 • Емилија Куциноска           7335 
 • Темилија Анѓелкоска        7292 
 • Џансу Мемети                   7291 

од 12 часот

 • Теодора Младеноска         7303 
 • Бојан Стојчевиќ                  7347 
 • Берат Кукул                        7156 
 • Елида Хусеиноска              7317  
 • Амела Фејзули                    7327 
 • Марија Стаменова              7294  
 • Андреј Влашки                    7310 
 • Божидар Веселиноски       7296 
 • Весна Голубова                  7428 
 • Марија Стојановска            7378 
 • Алмедина Личина               7402 
 • Бојана Георгиевска             7531 
 • Нарта Сулејмани                 7270 
 • Емре Пиргози                      7333 
 • Љубица Петровска             7217 
 • Милош Стевковиќ               7274 
 • Душан Ѓоргиевски               7304 
 • Кристиан Иванович             7356 
 • Ана Лукиќ                             7321 
 • Јана Димитровска               7267 
 • Јана Панчевска                   7312 
 • Ненад Стојчевски                7279 
 • Деа Ѓурчиновска                 7411 
 • Сумеја Авдиовска               7307
 • Димче Бошковски               7201  
 • Сара Смаили                      7225 
 • Суада Алиу                         7128 
 • Бесник Рочи                        7334 
 • Басри Ајдари                       7329 
 • Антигона Ислами                7049 
 • Ѓорги Попов                         7408 
 • Бесар Ајредини                   7295 
 • Гизем Енгин                         7162 
 • Ивона Стефановска            7287 

Одговорен наставник

Проф. д-р Вера Радојкова Николовска

54321
(0 votes. Average 0 of 5)