Распоред за полагање на усен испит по предметот Претклиничка орална хирургија
By in ,
511

Предмет: Претклиничка орална хирургија / зимски испитен рок 2021 год.

Студенти кои го положиле компјутерскиот тест ( 22.01.2021 год.)

Студиска програма Д.Д.М. – нова програма

1. Проф.д-р. Б.Величковски: 7312

2. Проф.д-р. М. Пеева: 7279

3. Проф.д-р. О. Димитровски: 7345

4. Проф.д-р. М. Кацарска: 7327

5. Проф. д-р. Е. Јанев: 7321, 7270

6. Проф.д-р. Д. Велеска: 7294, 7443

7. Доц.д-р. Г. Апостолова: 7283, 7223, 7232

Напомена:

– – студентите распоредени по групи да стапат во контакт со наставниците (службена e-mail адреса) за да се одреди денот на полагање;

– формирање на оценка:

– компјутерски тест / 40 бода (30 бода тест +10 бода практичен испит)

– усен испит / 40 бода

– редовност и активност на теоретска настава / 5 + 5 = 10 бода

–  редовност и активност на практична настава / 5 + 5 = 10 бода

23.01.2021 год.                                                                                Шеф на Катедра

Скопје                                                                                         Проф. д-р. Б. Величковски

54321
(0 votes. Average 0 of 5)