Распоред за полагање испит по предметот Орална хирургија 1 “on line”
By in ,
544

Студенти кои го положиле завршниот колоквиум ( 26.01.2021 год.)

Студиска програма Д.Д.М. – стара програма

  1. Проф.д-р. О. Димитровски: 6695, 6991, 7079
  2. Проф.д-р. М. Кацарска: 6814, 6957, 6977
  3. Проф.д-р. Д. Велеска: 7012, 7037, 7097
  4. Доц.д-р. Г. Апостолова: 7165, 7129, 7014, 7096

Напомена:

Судентите распоредени по групи да стапат во контакт со наставниците (службена e-mail адреса) за да се одреди денот на полагање;

Формирање оценка:

Завршен колоквиум  25-50 бода

Теоретска настава и завршен усен испит 10-30 бода

Практична настава 15 бода (+ 5 бода за семинарска) максимум 20 бода

Положен завршен колоквиум не значи и положен испит!

28.01.2021 год.


Одговорен наставник

Доц.д-р. Г. Апостолова

54321
(0 votes. Average 0 of 5)