РАСПОРЕД ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2020/21

Распоред за настава на втор циклус студии

Се известуваат студентите запишани на втор циклус стручни студии за стручни забни техничари дека теоретската настава ќе започне во среда, 10.3.2021 година, од 16 до 20.30 часот.

Наставата ќе се одвива согласно распоредот даден во прилог:


Се известуваат студентите запишани на втор циклус академски (магистерски) студии и студентите запишани на втор циклус стручни студии за ДДМ дека теоретската настава ќе започне во четврток, 11.3.2021 година, од 18 до 21 часот.

Наставата ќе се одвива согласно распоредот даден во прилог:


Наставата ќе се одвива on-line, преку платформата Microsoft Teams. На Вашите приватни адреси ќе добиете известување за корисничкото име и лозинката за најава на платформата Microsoft Teams. Групите / тимовите преку кои ќе се одвива наставата со предметите се креирани.

За дополнителни информации може да се обратите кај вработените: Сузана Василевска – suze@stomfak.ukim.edu.mk и Зоран Дериволски – zderivolski@stomfak.ukim.edu.mk


Распоред за настава на прв циклус студии

Теоретската настава за задолжителните предмети од сите студиски програми од I циклус студии започнува од 15.02.2021 година.

Теоретската настава за изборните предмети од сите студиски програми од I циклус студии започнува од 22.02.2021 година.

Доктори по дентална медицина (6-годишни)
Распоред за теоретска настава
1-ва-година-предавања
2-ра-година-предавања
3-та-година-предавања
ИЗМЕНИ ВО РАСПОРЕДОТ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ДДМ
4-та-година-предавања
5-та-година-предавања

ПРОМЕНИ ВО ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА И ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК – 4-ТА ГОДИНА
ПРОМЕНИ ВО ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА И ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК – 5-ТА ГОДИНА


Распоред за практична настава
1-ва-година-вежби
2-ра-година-вежби

Известување за практична настава по предметот Епидемиологија
3-та-година-вежби
4-та година-вежби
5-та година-вежби
Известување за практична настава по предметот Детска стоматологија и Детска стоматологија 2 (стара програма)

Известување за Испитот по предметот Дентална трауматологија (стара програма)

Известување за предметот КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА и КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА 2

Доктори по дентална медицина (5-годишни)

Распоред за практична настава


Стручни забни техничари
Распоред за теоретска настава
1-ва-година
2-ра-година
3-та-година
ПРОМЕНИ ВО ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ (ТОТАЛНА ПРОТЕЗА) ЗА СЗТ

Распоред за практична настава
1-ва-година
2-ра-година
3-та-година
ПРОМЕНИ ВО ТЕРМИНИТЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА СЗТ


Стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози
1-ва година
2-ра година
3-та година


ГРУПИ НА СТУДЕНТИ ПО ПРЕДМЕТИ

Доктори по дентална медицина (6-годишни)

II семестарIV семестарVI семестарVIII семестарVIII семестар – 5 годишниX семестарX семестар – 5 годишни
Групи на студенти – II семестарЕпидемиологијаАнглиски јазик 2Детска и превентивна стоматологијаОрална медицина и патологија 2Детска и превентивна стомааатологијаДетска стоматологија 2
Анатомија 2 – повеќе пати слушаатНеврологијаАнестезија и седацијаКлиничка мобилна протетикаКлиничка ендодонцијаКлиничка пародонтологија 2
Физиологија 1 – повеќе пати слушаатОрална хигиенаДерматовенерологијаОрална медицина и патологијаКлиничка пародонтологијаМаксилофацијална хирургија
Хистологија – повеќе пати слушаатПатолошки основи на болестаКл. кариологија и реставративна 1Орална хирургијаМаксилофацијална хирургијаКлиничка фиксна протетика 2
Дентални материјали – повеќе пати слушаатПатофизаОпшта хирургијаПретклиничка ендодонцијаОрална хирургијаКлиничка ендодонција 2
Претклиничка мобилна ПППретклиничка фикснаУргентни состојби и ризични пациентиОртодонцијаСудска медицина и форензичка стоматологија
ФармакологијаПсихијатријаКлиничка фиксна протетика
Офталмологија

Стручни забни техничари

II семестарIV семестарVI семестар
Морфологија на заби 2Технологија на мобилни протези П.П.Скелетирана парцијална протеза 2
Технологија на фиксни протези (коронки)Ортодонција 2Стоматолошка керамика 2
Ергономија – изборенБиомеханика на џвкален системПрофесионална практика
Орална физиологија-изборенДентална имплантологина -изборен
Превентива на орални заболувања-изборенМедицинска информатика-изборен
Технологија на заботехнички материјали 1Ургентни состојби-изборен

Стручни стоматолошки сестри

II семестарIV семестарVI семестар
Исхрана и орално здравје – изборенИнтерна медицинаГеронтостоматологија – изборен
Медицинска документација – изборенМенаџмент – изборенМаксилофацијална хирургија
Орална хистологија и ембриологијаОрална патологија и медицинаОрална хирургија
Основи на орална хигиенаПародонтологијаОртодонција
Орална микробиологијаПациенти со посебно потреби – изборенПациенти со ризик за стоматолошки интервенции – изборен