ПРАКТИЧНА НАСТАВА – XII семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат:

Групи на запишани студент – XII СЕМЕСТАР


БЛОК 1 – КЛИНИЧКА ПРАКСА – РЕСТАВРАТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

БЛОК 2 – КЛИНИЧКА ПРАКСА – ХИРУШКИ ДЕЛ(КОРЕГИРАНА)


Студентите кои се запишани по стара студиска програма, за изведување на теоретска и практична настава да се обратат кај одговорните професори или шефот на катедрата, и истите да бидат распоредени во соодветни групи.

Стара програма :

Распоред по групи на студенти по стара програма за вежби по Максилофацијална хирургија 2

Распоред по ментори на студенти од БЛОК 2 – КЛИНИЧКА ПРАКСА – ХИРУШКИ ДЕЛ, за Максилофацијална хирургија