Изборни предмети II семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Нова програма

Англиски јазик (изборен)

Основни принципи на стоматололошката практика (изборен)


Стара програма

Ергономија (изборен)

Превентива на орални заболувања (изборен )