Задолжителни предмети - II циклус (магистерски студии)

I семестар

КодНазив на предметпредавањасеминариСИР*Вкупно часовиЕКТС
МСЗПАО1Актуелности во орфацијалната регија4530301057
МСЗПВН2Вовед во НИР4530451208
МСЗПОЕ3Орална епидемиологија4530451208
МСЗПБМ4Биоматеријали во стоматологија4530301057
Вкупно18012015045030

II семестар

КодНазив на предметпредавањасеминариСИР*Вкупно часовиЕКТС
МСЗПИТ5Примена на информациони технологии во стоматологија3030451057
МСЗПБН6Биоетика во НИР4530451208
Изборен предмет 1301530755
Изборен предмет 2301530755
Изборен предмет 3301530755
Вкупно16510518045030

III семестар

Изработка и одбрана на магистерска тема30
Вкупно ЕКТС90