Е-библиотека

Акрилати: наши експерименти и искуства со нив Категорија Mагистерски труд Автор: Ѓеровски Бобан Преземи
Еволуција на методи на рана детекција на оралните премалигни и... Категорија Докторска дисертација Автор: НИКОЛОВСКИ БРУНО Преземи
ПРОТЕТИЧКИ АДЈУВАНТЕН КЛИНИЧКИ ПРИСТАП НА CEPHALEA ОД ОРОФАЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО Категорија Докторска дисертација Автор: Генц Демјаха Преземи
ЕВАЛУАЦИЈА НА ОРАЛНИОТ СТАТУС КАЈ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИЈАЛИЗА СО И... Категорија Mагистерски труд Автор: Марија Младеновска Преземи
ПРОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ ОД ПРИМЕНА НА ВИТАМИНОТ Д И КАЛЦИУМОТ... Категорија Mагистерски труд Автор: Слободан Георгиев Преземи
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ДИМЕНЗИИТЕ НА ЗАБНИТЕ КОРОНКИ КАЈ ИНДИВИДУИ СО... Категорија Mагистерски труд Автор: Златко Самојловски Преземи
ЕМАЈЛОВАТА ПОВРШИНА ПОСЛЕ ДЕБОНДИРАЊЕ НА ОРТОДОНТСКИ БРЕКЕТИ – In vitro... Категорија Mагистерски труд Автор: Оливера Србиновска Преземи
ПРОЦЕНА НА КРАНИОФАЦИЈАЛНИТЕ И ДЕНТОАЛВЕОЛАРНИ СТРУКТУРИ КАЈ ИНДИВИДУИ СО РАЗЛИЧЕН... Категорија Докторска дисертација Автор: Марија Манева Ристовска Преземи
ЕВАЛУАЦИЈА НА СКЕЛЕТНИ И МЕКОТКИВНИ ФАЦИЈАЛНИ ВАРИЈАЦИИ KAJ ИСПИТАНИЦИ СО... Категорија Докторска дисертација Автор: СНЕЖАНА ДИМИТРОСКА Преземи
КОМПАРАЦИЈА НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА ВИТАЛНА ПУЛПОТОМИЈА КАЈ МЛЕЧНИ ЗАБИ Категорија Mагистерски труд Автор: Јасна Симоновска Преземи
Проценка на информираноста и потребата за едукација за трауматска повреда... Категорија Mагистерски труд Автор: Емилија Костадиновска Преземи
Орална халитоза-показател на оралното здравје Категорија Mагистерски труд Автор: Доковска Христи Преземи
Улогата на масло од канабис во терапија на оралниот мукозит Категорија Mагистерски труд Автор: Младеновски Марко Преземи
Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна... Категорија Mагистерски труд Автор: Алексовска Ѓорѓиевска Александра Преземи
ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА ПРОЦЕНА НА ПОТРЕБАТА ОД... Категорија Докторска дисертација Автор: АНА РАДЕСКА-ПАНОВСКА Преземи
Пародонтологија – СЗТ Категорија Учебник Автор: Ивановски Ќиро, Пандилова Маја, Пешевска Снежана, Еленчевски Сашо, Коруноска С. Весна Преземи
Дентални материјали – заботехнички и клинички Категорија Учебник Автор: Ковачевска Гордана, Мијоска Анета Преземи
КОМПАРАТИВНА КЛИНИЧКА АНАЛИЗА НА ДВЕ ХИРУРШКИ ТЕХНИКИ ВО ТРЕТМАНОТ НА... Категорија Докторска дисертација Автор: Мирсад Шкрета Преземи
ПРОЦЕНА НА ВНАТРЕШНО НАЛЕГНУВАЊЕ И МАРГИНАЛНА ДИСКРЕПАНЦА КАЈ ЦЕЛОСНО КЕРАМИЧКИ... Категорија Докторска дисертација Автор: Катерина Василева Гешоска Преземи
APLIKACIJA NAGS TRI PLAQUE GEL VO DETEKCIJA NA DENTALNIOT PLAK Категорија Mагистерски труд Автор: Лидија Веловска Преземи
ДИГИТАЛНА ЕВАЛВАЦИЈА СО T-Scan III System ПРИ ОКЛУЗИЈА И АРТИКУЛАЦИЈА... Категорија Докторска дисертација Автор: Весна Трпевска Преземи
Проценка на денталното здравје на 12 годишни деца во Тетово,... Категорија Mагистерски труд Автор: Димитриевски Денис Преземи
Третман на ортодонтските неправилности со два вида на адхезиви Категорија Докторска дисертација Автор: Газменд Јусуфи Преземи
ЕФЕКТOТ ОД УПОТРЕБАТА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ЦЕМЕНТИ И НАДГРАДБЕНИ СИСТЕМИ... Категорија Докторска дисертација Автор: Весна Јуруковска Шотаровска Преземи
ИНДИВИДУАЛНО ДИЗАЈНИРАНИ НОЌНИ ПРОТЕЗИ ПРИ ЕСТЕТСКО – ФУНКЦИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА... Категорија Докторска дисертација Автор: Будима Пејковска Шахпаска Преземи
Проценка на велофарингеалниот сгинктер и неговата улога во говорот кај... Категорија Докторска дисертација Автор: Татјана Георгиевска Јанческа Преземи
Детекција и типизација на хуман папилома вирусот (ХПВ) кај оралните... Категорија Докторска дисертација Автор: Зендели-Беџети Линдита Преземи
Ефект на нехируршкиот пародонтален третман без и со ласер терапија... Категорија Докторска дисертација Автор: Буњаку Висар Преземи
Орален статус кај деца на школска возраст од рурална област... Категорија Mагистерски труд Автор: Ѓоргиевска Славица Преземи
Улогата на оклузалната траума врз пародонталното здравје Категорија Mагистерски труд Автор: Неџипи Надире Преземи
Анализа на одредени ризик фактори за фрактура на керамиката кај... Категорија Mагистерски труд Автор: Шаќири Саљајдин Преземи
Застапеност на кариесот на раното детство кај деца на 3-6... Категорија Mагистерски труд Автор: Сулејмани Арјета Преземи
Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени... Категорија Докторска дисертација Автор: Денкова Наташа Преземи
Клинички и микробиолошки ефекти на Fidelis III Nd Yag ласерот... Категорија Mагистерски труд Автор: Бучковска Ана Преземи
Орално-гастрична афекција со helicobacter pillory Категорија Mагистерски труд Автор: Јусуфи Зана Преземи
Форензичка ДНК анализа на забите Категорија Докторска дисертација Автор: Спиров Ванчо Преземи
Прогностичка сигнификантност на DNA-метилацијата и нивото на тумор-супресивни miRNA кај... Категорија Докторска дисертација Автор: Двојаковска-Божовиќ Сузана Преземи
Процена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на... Категорија Докторска дисертација Автор: Ставрева Наташа Преземи
Влијанието на плунката на застапеноста на денталниот кариес Категорија Mагистерски труд Автор: Митушевска Елена Преземи
Клиничка пародонтологија – интерна скрипта Категорија Учебно помагало Автор: Пандилова Маја, Поповска Мирјана, Ивановски Ќиро, Георгиева Силвана, Пешевска Снежана, Атанасовска - Стојановска Анета Преземи
Клиничка пародонтологија – практикум Категорија Учебно помагало Автор: Дирјанска Катарина, Радојкова Николовска Вера, Ристоска Стевица, Миндова Соња, Стефановска Емилија, Митиќ Кристина Преземи
Стоматолошка рендгенологија Категорија Учебник Автор: Стевановиќ Марија Преземи
Анализа на дентални лакови во три етнички групи Категорија Mагистерски труд Автор: Јонузи Семра Преземи
Анализа на промените на емајлот при различни протоколи на белење... Категорија Mагистерски труд Автор: Цоцеска Емилија Преземи
Влијание на мотивирачко интервју врз одржувањето на оралната хигиена кај... Категорија Mагистерски труд Автор: Величковска Катерина Преземи