Е-библиотека

Акрилати: наши експерименти и искуства со нив Категорија Mагистерски труд Автор: Ѓеровски Бобан Преземи
No Image Available Орална халитоза-показател на оралното здравје Категорија Mагистерски труд Автор: Доковска Христи Преземи
No Image Available Улогата на масло од канабис во терапија на оралниот мукозит Категорија Mагистерски труд Автор: Младеновски Марко Преземи
No Image Available Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели компаративна... Категорија Mагистерски труд Автор: Алексовска Ѓорѓиевска Александра Преземи
Пародонтологија – СЗТ Категорија Учебник Автор: Ивановски Ќиро, Пандилова Маја, Пешевска Снежана, Еленчевски Сашо, Коруноска С. Весна Преземи
Дентални материјали – заботехнички и клинички Категорија Учебник Автор: Ковачевска Гордана, Мијоска Анета Преземи
No Image Available Проценка на денталното здравје на 12 годишни деца во Тетово,... Категорија Mагистерски труд Автор: Димитриевски Денис Преземи
No Image Available Детекција и типизација на хуман папилома вирусот (ХПВ) кај оралните... Категорија Докторска дисертација Автор: Зендели-Беџети Линдита Преземи
No Image Available Ефект на нехируршкиот пародонтален третман без и со ласер терапија... Категорија Докторска дисертација Автор: Буњаку Висар Преземи
No Image Available Орален статус кај деца на школска возраст од рурална област... Категорија Mагистерски труд Автор: Ѓоргиевска Славица Преземи
No Image Available Улогата на оклузалната траума врз пародонталното здравје Категорија Mагистерски труд Автор: Неџипи Надире Преземи
No Image Available Анализа на одредени ризик фактори за фрактура на керамиката кај... Категорија Mагистерски труд Автор: Шаќири Саљајдин Преземи
No Image Available Застапеност на кариесот на раното детство кај деца на 3-6... Категорија Mагистерски труд Автор: Сулејмани Арјета Преземи
No Image Available Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени... Категорија Докторска дисертација Автор: Денкова Наташа Преземи
No Image Available Клинички и микробиолошки ефекти на Fidelis III Nd Yag ласерот... Категорија Mагистерски труд Автор: Бучковска Ана Преземи
No Image Available Орално-гастрична афекција со helicobacter pillory Категорија Mагистерски труд Автор: Јусуфи Зана Преземи
No Image Available Форензичка ДНК анализа на забите Категорија Докторска дисертација Автор: Спиров Ванчо Преземи
No Image Available Прогностичка сигнификантност на DNA-метилацијата и нивото на тумор-супресивни miRNA кај... Категорија Докторска дисертација Автор: Двојаковска-Божовиќ Сузана Преземи
No Image Available Процена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на... Категорија Докторска дисертација Автор: Ставрева Наташа Преземи
No Image Available Влијанието на плунката на застапеноста на денталниот кариес Категорија Mагистерски труд Автор: Митушевска Елена Преземи
Клиничка пародонтологија – интерна скрипта Категорија Учебно помагало Автор: Пандилова Маја, Поповска Мирјана, Ивановски Ќиро, Георгиева Силвана, Пешевска Снежана, Атанасовска - Стојановска Анета Преземи
Клиничка пародонтологија – практикум Категорија Учебно помагало Автор: Дирјанска Катарина, Радојкова Николовска Вера, Ристоска Стевица, Миндова Соња, Стефановска Емилија, Митиќ Кристина Преземи
Стоматолошка рендгенологија Категорија Учебник Автор: Стевановиќ Марија Преземи
No Image Available Анализа на дентални лакови во три етнички групи Категорија Mагистерски труд Автор: Јонузи Семра Преземи
No Image Available Анализа на промените на емајлот при различни протоколи на белење... Категорија Mагистерски труд Автор: Цоцеска Емилија Преземи
No Image Available Влијание на мотивирачко интервју врз одржувањето на оралната хигиена кај... Категорија Mагистерски труд Автор: Величковска Катерина Преземи
No Image Available Клинички, биохемиски и микробиолошки испитувања во салива и плак кај... Категорија Mагистерски труд Автор: Сулејмани Мерита Преземи
No Image Available Состојбата на хигиената во оралната празнина кај пациенти со фиксни... Категорија Mагистерски труд Автор: Тантуровски Филип Преземи
No Image Available Евалуација на јачината на керамичко – цементното поврзување кај целосно... Категорија Докторска дисертација Автор: Бајрактарова - Ваљакова Емилија Преземи
No Image Available Евалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните импланти Категорија Докторска дисертација Автор: Велевска – Стефковска Даниела Преземи
No Image Available Компаративна анализа на механичките особини на различните видови колчиња Категорија Mагистерски труд Автор: Јуруковска Шотаровска Весна Преземи
No Image Available Резултати од примена на адин импланти кај парцијални и тотални... Категорија Mагистерски труд Автор: Селими Мирлинд Преземи
Претклиничка пародонтологија – Интерна скрипта од вежби Категорија Учебно помагало Автор: Ивановски Ќиро Преземи
No Image Available Дисфункција на виличниот зглоб Категорија Книга од стручна област Автор: Гугувчевски Љубен Преземи
Стоматолошка фармакологија Категорија Учебник Автор: Георгиева Силвана, Муратовска Илијана Преземи
No Image Available Јавно-здравствени аспекти на пародонталната болест Категорија Учебник Автор: Киро Ивановски, Снежана Пешевска. Маја Пандилова, Катарина Дирјанска, Стевица Ристоска,Соња Миндова, Емилија Стефановска, Влатко Коколански Преземи
No Image Available Оралното здравје кај институционализираните стари лица Категорија Mагистерски труд Автор: Петровски Михајло Преземи
No Image Available Анализа на фиксно -протетските надоместоци носени од 5 до 10... Категорија Mагистерски труд Автор: Ибраими Џелал Преземи
No Image Available Евалуација на ефектите од додавање на антимикробни соединенија во средства... Категорија Mагистерски труд Автор: Пауновска-Стојановска Мирјана Преземи
No Image Available Ефектот на фотодезинфекцијата со помош на диоден ласер врз анаеробната... Категорија Mагистерски труд Автор: Пеливановска Зорица Преземи
No Image Available Преваленца на забниот кариес кај првиот траен молар на 8... Категорија Mагистерски труд Автор: Рамбабова Емилија Преземи
No Image Available Компаративна анализа на оралното здравје кај деца од урбана и... Категорија Mагистерски труд Автор: Сакипи Ќенан Преземи