Е-библиотека

Showing 1-51 of 375 Books
No Image Available Микробиолошки наод на преостанатиот дентин при Caries profunda simplex и... Категорија Mагистерски труд Автор:Оџаклиевска Славјанка Преземи
No Image Available Промени во минералошкиот статус кај болни од прогресивна пародонтопатија Категорија Докторска дисертација Автор:Симоновски Методи Преземи
No Image Available Промени во минералошкиот статус  кај болни од прогресивна пародонтопатија Категорија Докторска дисертација Автор:Методи Симоновски Преземи
No Image Available Корелација меѓу растежот на краниофацијалните структури и биолошката матурација кај... Категорија Докторска дисертација Автор:Бајрактарова-Ѓорчулоска Надежда Преземи
No Image Available Деформација на тело на мост во зависност од висината, ширината... Категорија Mагистерски труд Автор:Бајевска Јагода Преземи
No Image Available Rendgenska kefalometriska proucavanja linearnih I angularnih dimenzija nazolabijalnih struktura kod... Категорија Докторска дисертација Автор:Зужелова Марија Преземи
No Image Available Џвакален ефект кај индивидуи со интактно забало Категорија Mагистерски труд Автор:Јанкуловска Евдокија Преземи
No Image Available Prilog ka proucavanju efikasnosti primene tomografije kod odredzivanja inter vilicne... Категорија Докторска дисертација Автор:Богдановски Игнатие Преземи
No Image Available Фамилијарни испитувања на димензиите на перманентните инцизиви Категорија Mагистерски труд Автор:Вандевска Васка Преземи
No Image Available Промени во имунолошката реактивност кај заболени од пародонтална болест Категорија Докторска дисертација Автор:Димитровски Вангел Преземи
No Image Available Анализа на степенот на осетливост кај препариран и импрегниран заб... Категорија Mагистерски труд Автор:Капушевска Билјана Преземи
No Image Available Проценка на реактивната и реверзибилната способност на забната пулпа при... Категорија Докторска дисертација Автор:Оџаклиевска Славјанка Преземи
No Image Available Местоположба на првите горни молари рендгенкраниометриска анализа Категорија Mагистерски труд Автор:Бундевска Јадранка Преземи
No Image Available Џвакален ефект кај индивидуи со тотални протези при различни по... Категорија Докторска дисертација Автор:Јанкуловска Евдокија Преземи
No Image Available Аспекти на реакции на пулподентинскиот орган при некомплицирани кариозни лезии... Категорија Докторска дисертација Автор:Стевановиќ Мирослава Преземи
No Image Available Гнатометриски карактеристики на нормална оклузија кај македонско население Категорија Mагистерски труд Автор:Поп Стефанова-Трпоска Маја Преземи
No Image Available Клинички и лабараториски испитувања на деформација на тела на мостови Категорија Докторска дисертација Автор:Бајевска Јагода Преземи
No Image Available Петгодишно преживување кај пациенти со карцином на долна усна во... Категорија Mагистерски труд Автор:Бенедети Алберто Преземи
No Image Available Петгодишно преживување кај пациенти со карцином на долна усна во... Категорија Mагистерски труд Автор:Бенедети Алберто Преземи
No Image Available Имунолошки статус кај заболени од рекурентен афтозен стоматит Категорија Mагистерски труд Автор:Ивановски Ќиро Преземи
No Image Available Влијанието на водата на врзувачките и термичката експанзија на масите... Категорија Докторска дисертација Автор:Мирчев Ефтим Преземи
No Image Available Корелација помеѓу бактериолошкиот наод во кариозните маси, плунката и примарната... Категорија Mагистерски труд Автор:Еленчевска-Апостолска Соња Преземи
No Image Available Морфологија на дентоалвеоларните лакови кај деца кои дишат на уста Категорија Mагистерски труд Автор:Ќурчиева-Чучкова Габриела Преземи
No Image Available Функционална вредност на забите носачи на фиксно-протетичките конструкции Категорија Докторска дисертација Автор:Капушевска Билјана Преземи