РАСПОРЕД ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2020/21

Теоретската настава за задолжителните предмети од сите студиски програми од I циклус студии започнува од 15.02.2021 година.

Теоретската настава за изборните предмети од сите студиски програми од I циклус студии започнува од 22.02.2021 година.

Доктори по дентална медицина (6-годишни)
Распоред за теоретска настава
1-ва-година-предавања
2-ра-година-предавања
3-та-година-предавања
4-та-година-предавања
5-та-година-предавања


Распоред за практична настава
1-ва-година-вежби
2-ра-година-вежби
3-та-година-вежби
4-та година-вежби
5-та година-вежби

Доктори по дентална медицина (5-годишни)

Распоред за практична настава


Стручни забни техничари
Распоред за теоретска настава
1-ва-година
2-ра-година
3-та-година


Распоред за практична настава
1-ва-година
2-ра-година
3-та-година


Стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози
1-ва година
2-ра година
3-та година


ГРУПИ НА СТУДЕНТИ ПО ПРЕДМЕТИ

Доктори по дентална медицина (6-годишни)

II семестарIV семестарVI семестарVIII семестарX семестарX семестар – 5 годишни
Групи на студенти – II семестарЕпидемиологијаАнглиски јазик 2Детска и превентивна стоматологијаДетска и превентивна стомааатологијаДетска стоматологија 2
Анатомија 2 – повеќе пати слушаатНеврологијаАнестезија и седацијаКлиничка мобилна протетикаКлиничка ендодонцијаКлиничка пародонтологија 2
Физиологија 1 – повеќе пати слушаатОрална хигиенаДерматовенерологијаОрална медицина и патологијаКлиничка пародонтологијаМаксилофацијална хирургија
Хистологија – повеќе пати слушаатПатолошки основи на болестаКл. кариологија и реставративна 1Орална хирургијаМаксилофацијална хирургијаКлиничка фиксна протетика 2
Дентални материјали – повеќе пати слушаатПатофизаОпшта хирургијаПретклиничка ендодонцијаОрална хирургијаКлиничка ендодонција 2
Претклиничка мобилна ПППретклиничка фикснаУргентни состојби и ризични пациентиОртодонцијаСудска медицина и форензичка стоматологија
ФармакологијаПсихијатријаКлиничка фиксна протетика
Офталмологија

Стручни забни техничари

II семестарIV семестарVI семестар
Морфологија на заби 2Технологија на мобилни протези П.П.Скелетирана парцијална протеза 2
Технологија на фиксни протези (коронки)Ортодонција 2Стоматолошка керамика 2
Ергономија – изборенБиомеханика на џвкален системПрофесионална практика
Орална физиологија-изборенДентална имплантологина -изборен
Превентива на орални заболувања-изборенМедицинска информатика-изборен
Технологија на заботехнички материјали 1Ургентни состојби-изборен

Стручни стоматолошки сестри

II семестарIV семестарVI семестар
Исхрана и орално здравје – изборенИнтерна медицинаГеронтостоматологија – изборен
Медицинска документација – изборенМенаџмент – изборенМаксилофацијална хирургија
Орална хистологија и ембриологијаОрална патологија и медицинаОрална хирургија
Основи на орална хигиенаПародонтологијаОртодонција
Орална микробиологијаПациенти со посебно потреби – изборенПациенти со ризик за стоматолошки интервенции – изборен