Нормативни акти

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје е назначена:

 

Драгица Митревска Исаиловска

Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје,

Ул. Мајка Тереза бр. 43, Скопје

Тел: +389 (02) 3115-647

disailovska@stomfak.ukim.edu.mk

 

  • Одлука за забрана за конкурентско дејствување и оневозможување на злоупотреба на стекнатите знаења со занемарување на обврските на работното место