Студентски организации

Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет е тело на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје во кое членуваат претставници на студентите. (повеќе…)
Поранешни асоцијации на студентите на Стоматолошкиот факултет – Скопје
Студентскиот Парламент на Стоматолошкиот Факултет (СПСМ) е неполитичка и невладина организација која ги застапува и организира интересите на студентите по стоматологија на Стоматолошкиот факултет во Скопје. (повеќе…)