Студенти кои го слушаат предметот два или повеќепати – II семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Морфологија на заби

Технологија на заботехнички материјали 1

Технологија на фиксна протези (коронки)